Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Politik og Mål Mål

Mål

Tønder Kommunes overordnede mål med affaldsplanen er, at genanvende mere og forbrænde mindre affald. Eksemplevis betyder det, at vi i 2022 skal indsamle 50 % af husholdningsaffaldet til genanvendelse. I 2014 blev 22 % af husholdningsaffaldet genanvendt. For at komme op på de 50 % bliver det nødvendigt også at udnytte den organiske del af affaldet fra husholdningerne og ét af initiativerne i denne affaldsplan er netop af undersøge, hvordan dette gøres optimalt.

I kommuneplanen er det overordnede mål for affaldsplan 2013-2014:

  • Begrænse mængden af affald og reducere indholdet af miljøskadelige stoffer i affaldet, således at tabet af ressourcer nedsættes og affaldets belastning af miljøet mindskes
  • Øge kildesorteringen af de genanvendelige materialer gældende både for erhverv og de private husholdninger
  • Øge fokus på klima, miljø, service og økonomi, når indsamlings- og behandlingsmetoder skal gøres bedre, med henblik på at sikre "mere miljø for pengene"
  • Sikre at der også i fremtiden er tilstrækkelig kapacitet til behandlingen af kommunens affald, og herunder komposterings-, forbrændings- og deponeringskapacitet
  • Sikre at affaldsanlæg placeres, udformes og drives, således at risikoen for forurening minimeres, og generne for naboerne begrænses mest muligt
  • Forfølge målene i "affaldshierarkiet" ved al kommunal og kommunalt ejet virksomhed
  • Begrænse mængderne af affald, der smides i naturen.

I kommuneplanen er det under Bosætning og Byudvikling angivet, at der skal være fokus på at sikre de enkelte byers kvaliteter og serviceniveau, for at fastholde de borgere og arbejdspladser, der allerede er i byer og lokalsamfund. Det er desuden angivet, at den primære udvikling skal ske i egnscentret og centerbyerne, men det er også vigtigt, at der kan ske byudvikling i lokalbyerne, så serviceniveauet som minimum kan opretholdes 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Grundlag

Tidligere affaldsplan, samt krav fra ressourceplanen.