Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for affald Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Affaldsplan Rammer for affald Kommunale rammer

Kommunale rammer

Den væsentligste kommunale ramme er Kommuneplan 2009 - 2021, som er godkendt i foråret 2011.

Her står der følgende om det overordnede mål for affaldshåndteringen i Tønder Kommune:

I kommuneplanen er givet følgende mål:

 • Begrænse mængden af affald og reducere indholdet af miljøskadelige stoffer i affaldet, således at tabet af ressourcer nedsættes og affaldets belastning af miljøet mindskes
 • Øge kildesorteringen af de genanvendelige materialer gældende både for erhverv og de private husholdninger
 • Øge fokus på klima, miljø, service og økonomi, når indsamlings- og behandlingsmetoder skal gøres bedre, med henblik på at sikre "mere miljø for pengene"
 • Sikre at der også i fremtiden er tilstrækkelig kapacitet til behandlingen af kommunens affald, og herunder komposterings-, forbrændings- og deponeringskapacitet
 • Sikre at affaldsanlæg placeres, udformes og drives, således at risikoen for forurening minimeres, og generne for naboerne begrænses mest muligt
 • Forfølge målene i "affaldshierarkiet" ved al kommunal og kommunalt ejet virksomhed
 • Begrænse mængderne af affald, der smides i naturen.

I kommuneplanen er angivet følgende initiativer:

 • Stiller krav til minimering af mængderne af ikke genanvendeligt, ikke brændbart affald samt problemaffald ud fra "vugge til grav" eller "vugge til vugge" vurderinger i kommunale byggeprojekter
 • Fastholder eller øger kvaliteten og effektiviteten i kommunens affaldsordninger, ved at sammenligne de nuværende ordninger med andre kommuners ordninger
 • Øger genanvendelsesprocenten i det indsamlede affald ved at øge målrettet information til borgerne om kildesorteringen, så der sjældnere forekommer fejlsortering i det indsamlede, genanvendelige affald
 • Gennemfører undersøgelser af de miljø- og klimamæssige fordele og ulemper ved at indsamle det grønne husholdningsaffald til bioforgasning, centralkompostering eller lignende som alternativ til at hjemmekompostere eller bortskaffe det i dagrenovationen
 • Gennemfører undersøgelser af de miljø- og klimamæssige fordele og ulemper ved alternative bortskaffelsesmetoder til slammet fra kommunens renseanlæg
 • Begrænse mængden af henkastet affald ved hjælp af oplysning og kampagner og mere og bedre opsamlingsmateriel i det åbne land efter behov.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Overordnede mål

Tønder Kommunes overordnede mål er, at begrænse de samlede affaldsmængder mest muligt, at genanvende eller udnytte mest muligt affald til produktion af energi ved forbrænding, og at affald til deponering reduceres mest muligt med hensyntagen til miljøet og klimaet.

Med andre ord "at forfølge affaldshierarkiets mål".


Regulativer

Der er følgende gældende affaldsregulativer:

Regulativ for husholdningsaffald, 10. juni 2015

Regulativ for erhvervsaffald, 10. marts 2015