Ressourceplan 2013-2018

Ressourceplanen hedder "Danmark uden affald - en ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018".

Ressourceplanen, og den tilhørende ressourcestrategi, indeholder et grundlæggende mål om, at nå 50 %  af husholdningsaffaldet skal genanvenes i 2022.

Der er følgende fokusområder:

 • Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor.
  Der skal vær mere genanvendelse af husholdningsaffald, og specielt med fokus på det organiske affald. Miljøstyrelsen gennemfører i 2016 en evaluering af den samlede udvkling vedr. genanvendelse i kommunerne, for at sikre at kommunerne arbejder hen mod måletm om min. 50 % genanvenelse af husholdningsaffaldet i 2022. Desuden skal mere af haveaffaldet energiudnyttes, f.eks. ved forbrænding af større trædele, træstød m.v.

 • Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald
  Der skal indsamles mere småt elektronikaffald, f.eks. mobiltelefoner, sparepærer og digitalkameraer, så der kan leves op til WEEE-direktivet.

 • Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse
  Mere affald, som tidligere er sendt til forbrænding, skal i stedet bioforgasses eller genanvendes på anden måde. Det er specielt organisk affald, der kan genanvendes på forskellige måder istedet for at blive sendt til forbrænding.

 • Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer og fosfor
  Der skal være mere fokus på at udnytte flere af ressourcerne i slam, f.eks. fosfor i spildevandsslam og aske fra slamforbrænding, som kan anvendes til gødning på landbrugsjord.

 • Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
  Der er allerede meget bygge- og anlægsaffald der genanvendes idag. Der skal nu være fokus på udsortering af endnu flere problematiske stoffer og elementer, f.eks. kasserede vindmøller, fjernvarmerør og PCB.

 • Grøn omstilling - nye erhvervsmæssige muligheder
  Styrket indsats omkring grøn teknologi, der kan underbygge de andre fokusområder og initiatver.

 

 

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Affaldsplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.


Strategien

Strategien findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

www.mst.dk