Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Forside Administration

Administration

I henhold til den nye vandsektorlov er de kommunale myndighedsopgaver fra 2010 blevet adskilt fra driftsopgaverne, som fremover varetages af Tønder Forsyning. Spildevandsplanen udgør således den overordnede ramme for de investeringer i spildevandsanlæg, som varetages af Tønder Forsyning.

 

Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er fordelt på følgende to parter:

Tønder Kommune (Myndighedsforhold)

Kommunen er myndighed vedrørende alt spildevand i kommunen, hvilket vil sige at kommunen påser, at lovgivningen herom bliver overholdt. Dette gælder uanset om der er tale om Vandløbsloven (afledning af vand), Naturbeskyttelsesloven (beskyttelse af naturtyper) eller Miljøbeskyttelsesloven (udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet).

I relation til spildevandsforhold administrerer myndigheden følgende primære forhold:

 • Det er Tønder Kommune, som er ansvarlig for at ajourføre spildevandsplanen; herunder at foretage den fornødne bearbejdning af al plan- og digitalt datagrundlag
 • Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser for private og offentlige regn- og spildevandsanlæg (herunder vejanlæg).
 • Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i grundvandet samt meddelelse af tilladelse til private og offentlige nedsivningsanlæg (herunder vejanlæg) og samletanke på ejendomme uden for kloakeret opland.
 • Myndighedsforhold vedrørende tømningsordningen for bundfældningstanke og samletanke. Legalitetskontrol (godkendelse) af betalingsvedtægten.
 • Påbud om tilslutning til offentlige kloakanlæg.
 • Påbud om ændring af eksisterende kloakanlæg. Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land.
 • Tilladelser til nedsivningsanlæg.
 • Tilslutningstilladelser til ejendomme (virksomheder) med særlige afledningsforhold. I tilslutningstilladeler vil der bl.a. være krav om at begrænse tilledningen af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer mest muligt inden tilledning til renseanlæg.

Har du spørgsmål til spildevandsplanen, private spildevandsanlæg eller til spildevand generelt, skal du kontakte Tønder Kommune, Miljø- og Natur på tlf. 7492 9292. Du kan også sende en mail til teknisk@toender.dk.

Tønder Forsyning (Driftsforhold)

I henhold til lovgivningen er Tønder Forsyning forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. For visse ejendomme med særlige afledningsforhold er vilkårene for udledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg reguleret i en tilslutningstilladelse.

De primære opgaver er:

 • Udbygning af det offentlige kloaknet i overensstemmelse med spildevandsplanen.
 • Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme i offentligt kloakerede områder, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget.
 • Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes. Dette gælder både renset spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand.
 • Drift af tømningsordningen.
 • Bortskaffelse af slam.
 • Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab hos Tønder Forsyning.
 • Udarbejdelse af betalingsvedtægt og fastsættelse af takster

Har du spørgsmål vedrørende kloakforhold, tømning af spildevandstanke, planlagte kloakeringer eller gebyrer skal du kontakte Tønder Forsyning på telefon 8843 7500, eller du kan skrive direkte til forsyningen på Tønder Forsynings hjemmeside http://www.toender-forsyning.dk

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort