Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside

Du er her: Home Spildevand Forside Forord

Forord

Vi skal passe på vores natur og miljø.

 

Et moderne samfund "producerer" store mængder spildevand. Både private huse, landbrug og virksomheder skal hver eneste dag skaffe sig af med spildevand. Spildevand er et affaldsprodukt, som kan være ødelæggende for vandløb og grundvand og dermed udgøre en alvorlig trussel mod det drikkevand, vi alle er afhængige af. Derfor er det vigtigt, at vi håndterer spildevandet rigtigt. At vi renser det bedst muligt, så det gør mindst mulig skade på natur og miljø.

Denne spildevandsplan beskriver, hvordan vi ønsker at håndtere spildevandet i Tønder kommune. Planen er en "køreplan" for politikerne og kommunens administration og for Tønder Forsyning. Samtidig giver planen borgene et indblik i, hvad vi i Tønder Kommune hidtil har sat i værk for at beskytte naturen og miljøet og ikke mindst, hvad vi agter at gøre i fremtiden.

Som et bærende element i den fremadrettede strategi for at beskytte og forbedre vandmiljøet vil vi fortsat centralisere spildevandsrensningen på få og større enheder. Det betyder bl.a. at en række små og utidssvarende renseanlæg vil blive lukket i de kommende år. Det kan du læse mere om i spildevandsplanen.

Spildevandsplanen giver dig også indsigt i, hvad den fortsatte udbygning af spildevandsrensningen kan komme til at betyde for dig som borger, herunder f.eks. om der skal ske en bedre rensning af spildevandet på din ejendom. Det kan spildevandsplanens digitale kortmateriale fortælle dig noget om. Du har adgang til kortene fra boksen til højre. Hvis du vil vide hvad der gælder for din ejendom kan du klikke på "hvad gælder for min ejendom" yderste til højre i den øverste grønne bjælke.

For at mindske den mængde regnvand, som skal afledes fra de kloakerede områder vil Tønder kommune i samarbejde med Tønder forsyning arbejde frem mod at borgerne nedsiver eller udleder tag- og overfladevand på egen grund. I denne spildevandsplan er der ikke udpeget områder, hvor husejere kan få økonomisk kompensation, hvis de selv ønsker at håndtere tag- og overfladevand. Økonomisk kompensation kan dog gives, hvis der udarbejdes et tillæg til spildevandsplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger at sende vandplanerne ud i fornyet høring. Der vil sandsynligvis ikke ske ændringer i forhold til krav om rensing af spildevandet som følge af en ny høring. De ophævede vandplaner får ikke konsekvenser for de planlagte kloakprojekter. For de ejendomme, der ikke skal kloakeres vil kravene om bedre rensning blive udsat indtil  Staten vedtager vandplanen igen.

 

 

Bo Jessen

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort