Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside

Du er her: Home Spildevand Forside Lovgivning

Lovgivning

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for det arbejde, som kommunen og Tønder Forsyning udfører for at opnå en forbedret miljøtilstand i kommunens vandområder.

 

Det er således spildevandsplanen som gør følgende indsats mulig:

 • at udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplanen samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Tønder Forsyning.
 • at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten for Tønder Forsyning.
 • at meddele påbud om separatkloakering af fælleskloakerede ejendomme i takt med, at de offentlige fælleskloaksystemer ændres til separatkloak.
 • at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land. 
 • at Tønder Kommune kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene.

Grundlaget for spildevandsplanen

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, samt kapitel 3 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Den kommunale spildevandsplan skal i henhold hertil beskrive:

 • Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.
 • Eksisterende og planlagte kloakeringsområder, med angivelse af om anlægget er privat eller offentligt ejet.
 • Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.
 • Hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet.
 • Områder hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og tilslutningspligten helt eller delvis dvs. forhold omkring ind- og udtræden af kloakforsyningen.
 • Kloakanlæggets tilstand samt planlagte renoveringer og fornyelser af dette.
 • Eksisterende og planlagte rensekrav til ejendomme i det åbne land. Ved ejendomme i det åbne land forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak.
 • En tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter.

Yderligere skal det fremgå af spildevandsplanen om forsyningsselskabet er omfattet af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (§ 2, stk.1), hvilket er tilfældet, da Tønder Forsyning er ejet af Tønder Kommune.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Links

Lov om miljøbeskyttelse

Spildevands-bekendtgørelsen

Lov om betalingsregler

Lov om miljømål

Lov om miljøvurdering