Planens betydning for min ejendom

Herunder kan du opnå et overblik over de regler, priser og administrative regler som gælder for din ejendom. Dette gælder uanset om din ejendom er kloakeret eller beliggende i det åbne land.

Indenfor kloakopland

Hvis din ejendom ligger indenfor kloakopland afledes dit spildevand til offentligt renseanlæg og du har som ejer både ret og pligt til at aflede dit spildevand til den offentlige kloak.

I spildevandsplanens kortgrundlag kan du se om din ejendom er kloakeret, og på hvilken måde ejendommen er kloakeret, dvs. om der kun er kloakereret for husspildevand, eller der også kan afledes regnvand til offentlig kloak.

  • Hvis ejendomme ligger i fælleskloakeret opland afledes både husspildevand og overfladevand til samme offentlige ledning.
  • Hvis ejendommen ligger i separatkloakeret opland afledes huspildevand til spildevandsledning og overfladevand til regnvandsledning. (det er muligt efter ansøgning hos kommunen at få tilladelse til at nedsive overfladevand i områder med separatkloakering, hvis de miljømæssige viser at det er uproblematisk)
  • Hvis ejendommen ligger i spildevandskloakeret opland håndteres overfladevand af ejeren lokalt (normalt nedsivning eller egen udledning), og øvrigt spildevand fra ejendommen afledes til offentlig kloak.

Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til betalingsvedtægten og gældende takstblad. Vedtægt og gældende takstblad fremgår af Tønder Forsynings hjemmeside.

Øvrige regler og spørgsmål som er relevante for kloakerede oplande er samlet nedenfor:

 

Det åbne land

Alle ejendomme udenfor kloakopland skal som minimum være omfattet af den obligatoriske tømningsordning, medmindre de har en samletank. Ejer/bruger skla selv sørge for tømning af samletanken. Indholdet skal afleveres på et renseanlæg.

Krav til yderligere rensning af spildevandet afhænger af om din ejendom ligger indenfor eller udenfor områder, som i vandplanen er udpeget til forbedret rensning.

Områder uden rensekrav

Spildevandsforholdene udenfor de udpegede renseklasseoplande (dvs. områder uden rensekrav) bliver ikke reguleret gennem påbud om forbedret spildevandsrensning jf. Vandplanens udpegninger.

I disse områder er der krav om, at der i tilfælde af ombygninger og tilbygninger, som betyder ændringer i kloakforholdene skal bygges et tidsvarende renseanlæg. Med en tidssvarende rensning menes rensemetoder, der er mere effektive end mekaniske anlæg (septiktanke, bundfældningstanke etc.). Dette kunne være nedsivningsanlæg, pileanlæg, sandfilteranlæg, rodzoneanlæg, minirenseanlæg etc.

Områder med rensekrav

Du kan se om spildevand fra din ejendom er omfattet af rensekrav ved at søge på adressen i planens kortgrundlag. Hvis du i øjeblikket ikke renser husspildevand tilstrækkeligt, skal der enten foretages forbedret rensning af spildevandet eller ejendommen vil blive kloakeret.

Hvis din ejendom er udpeget til kloakering (ligger indenfor planlagt kloakopland) kan du læse mere om dette i afsnittet om påbud om tilslutning til offentlig kloak

Hvis din ejendom ikke er udpeget til kloakering og din nuværende rensning er utilstrækkelig kan du læse mere om dette i afsnittet påbud om forbedret rensning af spildevand.

 

 

 

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Havneby Renseanlæg
Havneby Renseanlæg

 


Links

Tønder Forsyning - takstblad