Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Planens betydning for min ejendom Lokal afledning (LAR)

Lokal afledning (LAR)

Delvis udtræden af kloakforsyningen omfatter udtræden for regnvand, hvorved grundejeren eller virksomheden fremover selv skal forestå afledning af regnvand eksempelvis ved nedsivning. Delvis udtræden kræver, at der er givet mulighed for det i et tillæg til spildevandsplanen.

Ved udtræden for tag- og overfladevand kan kommunen i henhold til lovgivningen tilbagebetale op til 40 % af tilslutningsbidraget, da grundejeren fremover selv håndterer overfladevandet. Beløbet vil blive fastlagt fra projekt til projekt og vil typisk svare til det beløb Tønder Forsyning vil spare ved at undlade at etablere stikledning og skelbrønd til de husstande der ønsker at træde ud.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget kræver, at der i spildevandsplanen er angivet mulighed for udtræden for det kloakopland ejendommen er beliggende i. 

I nærværende spildevandsplan er der ikke udpeget oplande, hvor udtræden af kloakforsyningen kan ske med tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tilbagebetaling vil derfor kræve et tillæg til spildevandsplanen.

Som angivet i planens målsætninger, vil der i planperioden blive arbejdet for at den fremtidige belastning af kloaksystemet reduceres ved øget anvendelse af lokal nedsivning eller lokal forsinkelse af afstrømningen. Hvis det i planperioden findes formålstjenligt at gøre brug af muligheden for udtræden af kloakforsyningen, kan dette først ske efter godkendelse af et tillæg til spildevandsplan, som angiver hvilke oplande, der er omfattet heraf. Tønder Kommune træffer som led i administrationen af spildevandsplanen endelig afgørelse om, hvorvidt en allerede tilsluttet ejendom/virksomhed kan opnå fritagelse for tilslutningspligten, og hvorvidt en afgørelse herom kræver en ændring af spildevandsplanen. Der kan gives hel eller delvis tilladelse til udtræden af kloakforsyningen. Dette meddeles af forsyningen under forudsætning af:

  • At der er enighed herom mellem Tønder Kommune og grundejeren /virksomheden.
  • At der er opnået tilladelse til alternativ bortskaffelse.
  • At alternativ bortskaffelse ikke tilsidesætter eventuelle miljøhensyn.
  • At kloakforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt. 
  • At kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.
  • At forhold vedrørende eventuel økonomisk kompensation er aftalt.
  • At det i det udpegede opland er sandsynliggjort, at jordarten og grundvandspotentialet muliggør nedsivning af overfladevand.

Spildevandsplanen indeholder en overordnet kortlægning af jordartens egnethed til nedsivning og dybde til grundvandsspejl. Inden endelig beslutning om nedsivning af overfladevand bør der foretages nedsivningsundersøgelse på den aktuelle lokalitet.

Som udgangspunkt er Tønder Kommune kun indstillet på at lade ejendomme delvist udtræde af Kloakforsyningen, hvis det afhjælper hydrauliske problemer i kloaksystemet, og dette vil kræve et tillæg til spildevandsplanen.

Såfremt der i spildevandsplanens udpeges områder, hvor udtræden af kloakforsyningen er mulig, kan der fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 

Efter udtræden af kloakfællesskabet er grundejer stillet som grundejere, der aldrig tidligere har været tilsluttet, hvilket vil sige, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en grund skal tilsluttes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, men man har intet krav på tilslutning

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Regnvejr
Regnvejr