Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Planens betydning for min ejendom Påbud om rensning

Påbud om rensning

Hvis din ejendom udleder husspildevand og ikke overholder de gældende rensekrav eller er planlagt kloakeret, kan det forventes at Tønder Kommune stiller krav om forbedret spildevandsrensning.

Når du får et påbud om at forbedre spildevandsrensningen, vil du samtidig blive tilbudt medlemskab af kloakforsyningen. Dette sker for at sikre, at ingen ejendomme i det åbne land stilles dårligere end ejendomme beliggende indenfor kloakopland.

Kommunens administrationspraksis og regler omkring påbud efter miljøbeskyttelsesloven kan ses under sektorammer - det åbne land.

Muligheder ved påbud om forbedret rensning:

Når den enkelte grundejer modtager et påbud om forbedret rensning, har vedkommende 4 muligheder:

1. Etablering af eget anlæg: Grundejeren ønsker ikke at modtage tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Tønder Forsyning. Ejeren sørger selv for at etablere forbedret rensning, der overholder kravet til renseklasse.

2a. Medlemskab af kloakforsyningen: Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Tønder Forsyning. Tønder Forsyning finansierer, etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der vælges af Tønder Forsyning. Anlægget ejes af grundejeren. Ejeren betaler tilslutningsbidrag og efterfølgende et årligt vandafledningsbidrag.

2b. Medlemskab af kloakforsyningen: Grundejeren tager imod tilbuddet, men foretrækker et andet anlæg end det af Tønder Forsyning valgte, og som lever op til spildevandsplanens krav. Tønder Forsyning finansierer, etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Ejeren betaler tilslutningsbidrag, et efterfølgende årligt vandafledningsbidrag samt en eventuel prisforskel på mellem den tilbudte og den ønskede renseløsning.

3: Privat spildevandslaug: Grundejer slår sig sammen med naboejendomme og etablerer et privat spildevandslaug med fælles rensning af spildevand.

Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

Ved løsning 2a og 2b skal grundejeren, ud over tilslutnings- og vandafledningsbidrag, afholde udgifter i form af eksempelvis ombygning/renovering af bundfældningstank, så gældende krav opfyldes, driftsudgifter i form af eksempelvis strøm og vand til den valgte renseløsning, omlægning af kloakledninger samt forsikring af renseløsningen. Desuden skal ejeren selv sørge for bortledning af tag- og overfladevand. Tømning af bundfældningstanke er i alle tre tilfælde omfattet af tømningsordningen. Ved løsning 2a og 2b afholder Tønder Forsyning udgifter til tømning af bundfældningstanken.

Ved løsning 3 er spildevandslauget selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Vandløb