Privat spildevandslaug

Kommunen kan give tilladelse til at en samlet bebyggelse etablerer sig i et privat spildevandslaug, hvor anlægget således drives privat og kontroltilsynet foretages af kommunen.

Bebyggelser, der ikke er planlagt kloakeret i planperioden, kan ansøge kommunen om etablering af privat anlæg. Hvis bebyggelsen ligger langt fra eksisterende eller planlagt kloakanlæg, vil der være mulighed for give tilladelse til udledning fra privat fællesanlæg.

Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af private spildevandsanlæg påhviler den eller de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg. Et privat spildevandsanlæg kan være et anlæg, hvor kun én ejer er ansvarlig for anlægget, og det kan være fælles privat, dvs. at flere ejere er ansvarlige. Når flere ejendomme skal tilsluttes et fælles privat spildevandsanlæg, skal der efter spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, oprettes et spildevandslaug, der varetager etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget.

Spildevandslauget skal endvidere udarbejde vedtægter for spildevandsanlægget, der bl.a. skal indeholde en udgiftsfordeling på de berørte ejendomme. De endelige vedtægter tinglyses på de tilsluttede ejendomme.

Hvis der opstår uenighed mellem interessenterne om fordelingen af udgifterne, er det kommunalbestyrelsen, der afgør udgiftsfordelingen jf. lovens § 5, stk. 2. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der skal foretages en renovering af et privat spildevandsanlæg, og spildevandslaugets vedtægter ikke indeholder bestemmelser om fordeling af udgifter hertil.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort