Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Planens betydning for min ejendom Påbud om tilslutning

Påbud om tilslutning

Spildevandsplanen indeholder en kortlægning af ejendomme i det åbne land, som skal kloakeres.

På basis af afstande fra kloakledninger er det kortlagt hvilke fritliggende ejendomme, der vil være rentable at inddrage i planlagt kloakopland. Der er ved denne planlægningen også taget hensyn til udpegede oplande med rensekrav, vandindvindingsinteresser, samt de afskærende spildevandsledninger nedlæggelse af renseanlæg.

Kortlægningen af områder i det åbne land som skal kloakeres, sikrer at der ikke meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning til en ejendom i det åbne land, som kan forventes tilsluttet offentlig kloak.

Når kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når Tønder Forsyning har ført stik frem til grundgrænsen.

Du kan læse mere om regler og priser for tilslutning under afsnittet "tilslutning til offentlig kloak"

Efter tilslutning er det kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens du som grundejeren er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger indenfor eget areal/matrikel.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Trykledning
Trykledning