Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Planens betydning for min ejendom Tilslutning til offentlig kloak

Tilslutning til offentlig kloak

Spildevandsplanen kortlægger om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg.

Når kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når Tønder Forsyning har ført stik frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført ( normalt med frist på mellem ½ til et helt år).

Hvis der vælges kloakering af ejendommen vil udgiften for ejeren være (2012-priser, inkl. moms):

 • Et standardtilslutningsbidrag på 34.922,00 kr. (eksl. tag- og overfladevand)
 • Vandafledningsbidrag til kloakforsyningen af forbrugt vand på 32,50 kr. pr. m³

Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger. 

Kloakeringerne foretages normalt efter følgende procedure:

 • Udsendelse af orienteringsbrev til lodsejere med information om kloakering og tidsfrist for ejendommenes tilslutning.
 • Afklaring af spørgsmål, ønsker m.v.
 • Detailprojektering af off. kloaksystem.
 • Etablering af offentligt kloaksystem.
 • Tilslutning af spildevand fra ejendom

En grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation (spildevandet skal kunne løbe af sig selv), og at det som et led i forsyningspligten er kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation. Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af spildevand fra kælderplan, f.eks. en pumpe eller en kontraventil, for at forhindre tilbagestuvning, påhviler ansvaret alene grundejeren.

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, har i henhold lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet kommunens kloakforsyning.

Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for kloakforsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc. Den gældende betalingsvedtægt, kan altid indhentes i opdateret form på Tønder Forsynings hjemmeside. Tønder Forsyning skal økonomisk hvile i sig selv og taksten for afledning af spildevand, godkendes/legaliseres af byrådet for et år ad gangen.

Manglende tilslutning

Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, vil kommunen efter alle øvrige håndhævelsesskridt er taget anmelde husejer til politiet. I helt særlige tilfælde vil kommunen lade arbejdet udføre af en autoriseret kloakmester, og for ejerens regning. Skriftligt varsel herom sendes anbefalet til grundejeren senest en måned før arbejdets påbegyndelse.

Tilslutningstilladelser

Tønder Kommune meddeler tilslutningstilladelse til virksomheder eller ejendomme, der afleder særligt store vandmængder og/eller særligt forurenet spildevand til det offentlige kloaksystem. 

En tilslutningstilladelse skal indeholde:

 • Baggrund og lovgivning
 • Oplysning om maksimale vandmængder og stofkoncentrationer, der må udledes.
 • Oplysning om krav til analyse af spildevandets indhold.
 • Oplysning om kriterier for revision af tilladelsen og klagemulighed.

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

 


Links

Betalingsvedtægt