Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Forhold til Vandplan

Forhold til Vandplan

Statens Vandplaner blev endelig vedtaget i januar 2012, og kendt ugyldige af Natur og Miljøklagenævntet i december 2012. Det er målsætninger i regionplanen for Sønderjyllands amt, der gælder indtil vandplanen bliver godkendt endeligt. Se også boks til højre.

Vandplanerne fastsætter miljømål for overfladevand, dvs. vandløb, søer og kystvande, samt for grundvand. Vandplanerne peger desuden på en række indsatsområder. Af betydning i forhold til spildevandsplanlægningen peges der på forbedret rensning på renseanlæg, forbedret spildevandsrensning i spredt bebyggelse og reduktion af udledning fra overløb fra kloaksystemer. Målet er, at alt vand i Danmark inden 2015 lever op til standarderne i EU's vandrammedirektiv.

Vandplanerne giver principielt ikke anledning til ændringer i de lovmæssige krav til spildevandsplanens indhold. Men Vandplanen har betydning for kommunens dispositioner på spildevandsområdet, for eksempel i relation til spildevandsrensning i det åbne land, renseanlæg, og de regnbetingede udledninger. Vandplanerne giver kommunerne handlepligt og tidsfrister for at opnå målsætningerne, det er imodsætning til de tidligere amtslige regionplaner er bindende.

Spildevandsplanen er udarbejdet i perioden umiddelbart op til vedtagelsen af Vandplanerne og i perioden umiddelbart efter vedtagelsen, og der er derfor taget hensyn til de udpegede indsatser. Spildevandsplanen er et vigtigt virkemiddel i den kommunale handleplan, men langt fra det eneste, da der eksempelvis også stilles krav til landbrugets belastning af vandmiljøet og vandløbenes fysiske forhold.

Ud over spildevandsplan, skal Tønder Kommune vedtage en handleplan senest 1 år efter vandplanerne er offentliggjort, og spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de indsatser som beskrives i handleplanen.

Spildevandsplanens indsatser for forbedret rensning af spildevand fra renseanlæg, fra spildevand i det åbne land og fra overløb fremgår af nedenstående:

 

Det åbne land

Renseanlæg

Overløb (regnbetingede udledninger)

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Fakta Vandplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i ny høring. Indtil vandplanerne vedtages kan målsætninger mv. ses i Sønderjyllands amts regionplan. Hvis der er væsentlige ændringer i krav til rensning af spildevand, når vandplanen vedtages igen, vil denne plan blive revideret.

 


Billeder


Links

Vandplan (Vadehavet)

Vandplan (Kruså-Vidå)