Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Forhold til Vandplan Andre udledninger

Andre udledninger

Vandplanen udpeger 7 lokaliteter hvor udledningen af spildevand fra offentlig kloak udgør et miljøproblem.

Udledninger sker fra overløbsbygværker i fælleskloakerede områder, når vandføringen overstiger kloakanlæggets kapacitet. I separatkloakerede områder, hvor tag- og overfladevand afledes i regnvandssystemer sker udledningen enten via et bassin eller direkte til vandområdet.

Vandplanen udpeger følgende regnbetingede udløb, som skal have forbedringer af rensningen inden 2015:

  • Skærbæk: 2 regnvandsudløb (531_001 og 531_007)
  • Møgeltønder: Overløbsbygværk (541_032)
  • Toftlund: Overløbsbygværk (525_002)
  • Rangstrup: 2 overløbsbygværker (525_057 og 525_052)
  • Løgumkloster: Overløbsbygværk (521_004)

miljømålskortet kan de udpegede regnbetingede udløb ses i relation til de vandløb, som har givet anledning til udpegningen.

Naturstyrelsen Ribe oplyser, at det ikke nødvendigvis er det udpegede udløb, som alene er årsag til manglende målopfyldelse. Der kan være andre udløb i området, som er medvirkende årsag hertil. Det er desuden angivet i Vandplanen, at opgørelsen er behæftet med usikkerhed, grundet varierende datakvalitet.

Det er kommunerne, der konkret skal tage stilling til de konkrete udledninger, og hvordan indsatsen skal gennemføres. Derfor er afsat 2 planperioder til planlægning af indsatsen. Vandplanen forventer indsatsen gennemført fra 2014 og over en 5 årig periode, således at  40% af indsatsen skal gennemføres i første vandplanperiode og den resterende indenfor næste vandplanperiode.

Indsats i planperioden

De 2 udpegede overløbsbygværker i Rangstrup er nedlagt som led i separering af kloakoplandet.

For de øvrige 5 udpegede bygværker kræves en præcis opgørelse af de udledte mængder. Tønder Forsyning vil i planperioden opstille modelberegning af afløbssystemet ved de udpegede udløb, for at kunne dokumentere udledningen og på basis heraf opstille en målrettet handleplan.

Indsatsen ved de øvrige bygværker vil blive fastlagt inden udgangen af 2014.

Overløbsbygværk

Et overløbsbygværk regulerer vandmængden i kloaksystemet under regn bl.a. for at undgå oversvømmelser. Når kloaksystemet er fyldt (typisk ved større regnhændelser) løber den overskydende vandmængde gennem en rist og ud til vandområdet. Det afledte vand består af husspildevand opblandet med store mængder regnvand.

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Fakta Vandplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i ny høring. Indtil vandplanerne vedtages kan målsætninger mv. ses i Sønderjyllands amts regionplan. Hvis der er væsentlige ændringer i krav til rensning af spildevand, når vandplanen vedtages igen, vil denne plan blive revideret.

 


Billeder

Overløbsbygværk
Overløbsbygværk