Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Forhold til Vandplan Det åbne land

Det åbne land

I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof, ammoniak, næringssalte og bakterier.

Der er i de nye nationale vandplaner udpeget store områder i Tønder Kommune, hvor der stilles krav til en forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. Vandplanen er kendt ugyldig af miljø og naturklagenævnet i december 2012. Det forventes at der bliver vedtaget en ny plan og det forventes ikke at der ændres på de områder, som er udlagt til at få forbedret spildevandsrensning.

Rensekravene er fastsat i Vandplanerne og alle oplande er tildelt en renseklasse som afhænger af det vandområde som spildevandet ledes til. De forskellige renseklasser er anført i tabellen nedenfor. I Tønder Kommuner er der udelukkende udpeget ejendomme med renseklasse SO eller OP. De udpegede oplande kan ses i kortboksen til højre - eller som oversigtskort: oplande med krav om bedre rensning i Tønder kommune.

Renseklasse Bi5 Fosfor Nitrifikation
SOP 95% 90% 90%
SO 95%   90%
OP 90% 90%  
O 90%    

 

For at beskytte drikkevand, vandløb og søer, er det mange steder mest hensigtsmæssigt at foretage en kloakering af de fritliggende ejendomme eller samlede bebyggelser, så spildevandet ledes hen til moderne renseanlæg. Spildevandsplanen indeholder derfor en omfattende kloakering af ejendomme i det åbne land. Den samlede anlægsøkonomi for kloakering er ca. 50 mio. kr. for kloakering af samlede bebyggelser i perioden frem til 2020 og omfatter 510 ejendomme. (ikke alle ejendomme, der skal kloakeres er i udpegede oplande). Kloakeringen af disse ejendomme er ikke afhængig af en vedtagen af vandplan. Det er hovedsagelig  driftsøkonmi, der har fastlagt, hvilke ejendomme, der med fordel kan kloakeres.

Spildevandsforhold og den planlagte kloakering fremgår af spildevandsplanens kortværk i rammen til højre.

Ejendomme som ikke er planlagt kloakeret, og som ikke overholder gældende rensekrav, kan i planperioden forvente krav om forbedret spildevandsrensning ved anlæg af individuelle renseløsninger. De berørte lodsejere vil samtidig blive tilbud medlemskab af kloakforsyningen. Disse ejendomme vil ikke få et krav om forbedret spildevandsrensning før vandplanerne bliver vedtaget igen.

Indsatsen for forbedret rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land er prioriteret i henhold til Vandplanens retningslinjer. Dette betyder, at indsatsen prioriteres højest, hvor forbedringen af de fysiske forhold i vandløb afventer effekten af forbedret spildevandsrensning og hvor vandløbene er højest målsat.

Rækkefølgen for påbud om forbedret rensning i det åbne land fremgår af prioriteringskortet for Tønder kommune.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn interaktivt kort


Fakta Vandplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i ny høring. Indtil vandplanerne vedtages kan målsætninger mv. ses i Sønderjyllands amts regionplan. Hvis der er væsentlige ændringer i krav til rensning af spildevand, når vandplanen vedtages igen, vil denne plan blive revideret.