Politik og mål

Det er Tønder Kommunes mål at forbedre miljøkvaliteten i vandløb og grøfter. Vi vil forbedre spildevandsrensningen i ukloakerede områder og udbygge spildevandsrensningen på den bedst mulige måde for miljøet. Samtidigt skal der tages hensyn til arbejdsmiljø, økonomi og at kloaksystemet er velfungerende.

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med Tønder kommunes kommuneplan 2009-2021 mål, og der er planlagt kloakering og andre indsatser i henhold til:

  • Tønder kommunes Kommuneplans planlagte bolig- og erhvervsområder.
  • Strategien i Tønder kommunes spildevandsplan 2007-2010 med at lukke mindre renseanlæg og centralisere spildevandsrensningen 3-4 renseanlæg skal fortsættes.
  • Udpege særlige områder, hvor der skal tages særlig hensyn til klima, grundvandsstand mv ved projektering af spildevandsanlæg.
  • Vandplanens udpegninger af forbedret rensning af spildevand i det åbne land
  • Vandplanens udpegninger af renseanlæg og regnbetingede udløb, hvor en regulering er fundet nødvendig.  
   

Diverse

Spildevandsplanen er i overenstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Det betyder, at det er de tidligere amters regionplaner, der er gældende. Årsagen til, at Vandplanerne blev kendt ugyldige, var en for kort høringsfrist i forhold til, hvilke vandløb der skulle med i planen. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i fornyet høring i løbet af kort tid. Der vil sandsynligvis ikke ske ændringer i forhold krav om øget spildevandsrensning som følge af den nye plan. Sker der ændringer, der har indflydelse på spildevandsforholdene vil der blive udsendt et tillæg til denne spildevandsplan


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Fakta Vandplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i ny høring. Indtil vandplanerne vedtages kan målsætninger mv. ses i Sønderjyllands amts regionplan. Hvis der er væsentlige ændringer i krav til rensning af spildevand, når vandplanen vedtages igen, vil denne plan blive revideret.

 


Billeder

natur 
Ukendt

 


Links

Kommuneplan