Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Klimaforhold

Klimaforhold

Temperaturen i Danmark forventes at stige frem mod år 2100 med 3 - 5º C. Dette vil medføre flere og kraftigere skybrud, og dermed større risiko for opstuvning af vand i lavt liggende områder.

Tønder Kommune vil med spildevandsplanen arbejde for de bedste løsninger, så vi i højere grad får grundejeren til at lede sit regnvand ned i haven i stedet for i kloakken. 

En del af de indsatser, der er beskrevet i denne spildevandsplanen, vil være med til at kunne imødegå konsekvenserne af ændret nedbør. Især for investeringer med lang levetid som kloakker er det vigtigt, at der allerede nu indregnes klimaeffekter, ved dimensionering af nye kloakanlæg. Samtidig ønsker Tønder Kommune øget fokus på lokal afledning af regnvand (LAR), så en større del af overfladeafstrømningen kan forsinkes inden afledning til kloak eller afledes ved nedsivning.

Tønder Kommunes indsats for at klimasikre den fremtidige afvanding skal primært baseres på følgende metoder:

Nye planlagte kloakoplande udlægges derfor generelt som spildevandskloak. Her må grundejere kun tilslutte husspildevand til det offentlige ledningsnet. Dette vil i sig selv betyde en øget anvendelse af LAR-løsninger. Hvis der ikke er mulighed for anden afledning eller nedsivning i området, vil områderne fortsat blive separatkloakeret, så afledning af både overfladevand og husspildevand varetages af Tønder Forsyning.

Desuden ønsker Tønder Kommune, at der på lang sigt arbejdes for at skabe et grønnere bymiljø, med mindre belægning og dermed reduceret regnafstrømning. En anden langsigtet vision er at sekundære vejanlæg skal kunne indgå som en transportkorridor for afstrømmende vand under ekstreme regn. Fordelene ved disse metoder er beskrevet yderligere under fremtidens løsninger.

Der er i denne spildevandsplan taget hul på et pilot-projekt, som skal udnytte mulighederne for lokal afledning af regnvand. I kommuneplanen er der udlagt 2 nye områder til erhverv og detailhandel i det nordlige Tønder. Området er vist med rød afgrænsning i kortudsnittet i boksen til højre. Områderne er udlagt til separatkloak, men grundvandsspejlet ligger i perioder i terræn og de nærmeste vandløb er kraftigt hydraulisk belastet. En byggemodning af området kræver derfor alternative løsninger, som f.eks. hævning af byggefelter kombineret med åbne grøfter/kanaler og andre løsninger der indebærer lokal afledning af regnvand. Det er derfor besluttet, at byggemodningen af oplandet skal ske i et tværfagligt projekt mellem Tønder Kommune og Tønder Forsyning, så både lokalplanmæssige og spildevandstekniske tiltag kan inddrages i afvanding af området. 

Projektet ligger ud over hvad der normalt kan forventes af en forsyningsvirksomhed, men det er Tønder Kommunes ønske at Tønder Forsyning også bidrager til en fremtidssikker løsning. Projektet kan derfor betragtes som et nyt miljø og servicemål, da omkostningerne går til opfyldelse af mål, som ligger ud over den gældende standard på området.

Det er i øjeblikket uklart, hvem der har kompetence til at træffe de beslutninger, der skal finansiere de nødvendige tiltag for at løse udfordringerne på klimatilpasningsområdet. Miljøministeriet vil fremlægge lovforslag, som skal gøre det lettere for kommunerne at finansiere nye aktiviteter på klimatilpasningsområdet. Hermed vil kommunalbestyrelserne og vandselskaberne have bedre mulighed for at gennemføre nutidige, grønnere og mere intelligente løsninger på klimatilpasningsområdet.

Der vil sandsynligvis komme krav om lokale klimatilpasningsplaner i løbet af de næste par år. Indtil de er vedtaget vil Tønder kommune arbejde med de ovenfor nævnte løsninger i forbindelse med kloakrenoveringer og planlægning af nye byområder.

  

 

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Tønder-Nord
Tønder-Nord

 


Links

Klimatilpasning.dk

 

LAR-løsninger fra teknologisk institut