Ekstremregn og serviceniveau

Den øgede mængde nedbør, der er blevet konstateret i de senere år, vil også betyde noget for Tønder Kommunes kloaksystem. I løbet af denne spildevandsplans planperiode vil der blive udarbejdet en egentlig Klimaplan for Tønder kommune. Af planen vil det fremgå, hvor det forudses at de øgede nedbørsmængder vil få størst betydning og der vil blive peget på mulige løsninger for at minimerer skader og genre for kommunes borgere

Indtil der forelægger en klimaplan for kommunen vil der blive taget højde for de øgede nedbørsmængder ved de løbende kloakrenoveringer og ved nyudstykninger. Tønder kommune vil anvende de anbefalinger og beregningsmetoder som er fastlagt af spildevandskomiteen.

For så vidt angår spildevandsanlæg anbefales det i Spildevandskomiteens skrift nr. 27 fra 2005, at kloaksystemer der fører regnvand dimensioneres ud fra nogle bestemte kriterier, som er national praksis.

Baggrunden for denne funktionspraksis er blandt andet, at afløbssystemerne på grund af klimaforandringer fremover vil blive udsat for større regnbelastning end hidtil.

Ved indførelsen af denne funktionspraksis vil det for alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande gælde, at regnvandsbetingede oversvømmelser af terræn fra kloakken som minimum ikke vil ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder.

Tønder Kommune har lagt sig fast på serviceniveau og sikkerhedsfaktorer for klimaændringer, beregningsmæssige usikkerheder og øget befæstelse (fortætning), som angivet i nedenstående skema. Minimumskravene er angivet i skemaet nedenfor, og danner grundlag for den fremtidige dimensionering af kloaksystemerne. Kravene omfatter dimensionering af nye regnvands- og fællesledninger – herunder regnvands- og fællesledninger, der etableres i forbindelse med kloaksanering.

 Arealanvendelse    

Tilladelig gentagelsesperiode
ved opstuvning til terræn 

Gentagelsesperiode for fuld udnyttelse
af kloakledningernes kapacitet 
 
Fælleskloak for regn- og spildevand
Bolig- og erhvervsområder
10 år 2 år  
Separatkloak, regnvandsdel
Bolig- og erhvervsområder
5 år 2 år  
Separatkloak, regnvandsde
Grønne områder
2 år 1 år  

 

Sikkerhedsfaktorer

Tønder Kommune ønsker at tage højde for de varslede klimaforandringer i forhold til såvel kloaksanering som nyanlæg. Derfor dimensioneres nye afløbssystemer med et eller 30% sikkerhedstillæg på vandføringerne for at imødegå den varslede stigende regnintensitet:

  • Klimafaktor 1,3
  • Fortætning (befæstelse) 1,1
  • Beregningsusikkerhed 1,05-1,2

Klimafaktoren sikrer, at der tages hensyn til øgede nedbørsmængder, som følge af klimaændringer.

Fortætning tager hensyn til forøgelse af de belagte arealer, f.eks. p-pladser, tilbygninger, større terrassearealer m.m.

Beregningsusikkerheder tager hensyn til beregningsmetoden, herunder detaljeringsgrad og dokumentationsgrad.

Der arbejdes med 3 beregningsniveauer ved dimensionering: 

  • Niveau 1: Den rationelle metode: Dimensioneringsmetode for mindre afløbssystemer.
  • Niveau 2: Dynamisk model kombineret med CDS-regn: Analyse af simple ukomplicerede afløbssystemer.
  • Niveau 3: Dynamisk model kombineret med historisk regn (LTS): Analyse af komplicerede afløbssystemer.

For niveau 1 anvendes den største usikkerhed på 1,2. Det skal vurderes for hver enkelt sag, hvilke sikkerhedsfaktorer, der skal bruges på den beregningsmæssige usikkerhed.

Sikkerhedsfaktorer og serviceniveau finder anvendelse både ved dimensionering af nye kloakledninger samt ved kapacitetsberegninger på eksisterende systemer. Det skal bemærkes, at der normalt ikke benyttes klimafaktor ved dimensionering af bassiner i forbindelse med udledningstilladelser, men udelukkende ved dimensionering af ledningssystemer og af hensyn til opstuvning.

I Spildevandskomiteens skrift nr. 28 er foretaget en regional vurdering af årsmiddelnedbør, gentagelsesperioder m.m. Ved fremtidige beregninger i Tønder Kommune anvendes en årsmiddelnedbør på 900 mm.  

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Billeder

kajaktur
kajaktur

 


Links

Skrift 27