Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Klimaforhold Fremtidens løsninger

Fremtidens løsninger

Grønne byer er et begreb som dækker over en alternativ og grønnere måde at håndtere overfladevandet på.

Grønne spildevandsløsninger i byer er en god metode til at reducere afstrømningen af overfladevand i byer, da denne metode samtidig skaber et bedre bymiljø. En øget vegetation i byen sænker temperaturen i varme og solrige perioder. Vegetationen skaber læ i bymiljøet og reducerer turbulens omkring større bygninger, hvilket samtidig betyder at støv og forurenende luftpartikler kan lejres. Dermed opnås et mere behageligt klima.

Metoden består i at der der arbejdes målrettet på at etablere grøfter, vådområder og regnbede, som alternativ til større rørledninger. Hermed kan spildevandsløsningerne indgå som en del af byens grønne struktur, og bidrager med anderledes oplevelser og et rigere bymiljø.

Driften af grønne spildevandsløsninger har tidligere været et problem for forsyningsselskaberne, da vegetation kræver langt mere pleje end en traditionel afvanding med simple regnvandsbassiner og store rørledninger. I forslag til Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (marts 2012), åbnes der op for at grønne spildevandsløsninger kan defineres som et miljømål. Hermed vil det blive muligt at financiere driften via forsyningens takst for afledning af spildevand.

Istedet for at benytte traditionelle metoder i form af større rørdimensioner eller bassinanlæg, kan det nogle steder være fordelagtigt, at indregne veje til transport af vand under helt ekstreme nedbørshændelser.

Hvis veje kan benyttes til transport af vand under ekstrem nedbør skal der ikke investeres i så store rørledninger.

Ved planlægning af separering hvor terrænfaldet og vejanlægget tillader det, bør det overvejes om vejene kan benyttes som kanaler. Hvis der er tale om sekundære veje kan det også vurderes om det er muligt at indregne brugen af viadukter som bassiner, eller at indrette grønne arealer til bortledning og magasinering.

For at kunne udnytte ovenstående metode er det nødvendigt at gøre sig klart, hvor man bedst kan acceptere oversvømmelser.

Som anført under klimaplan må der normalt ikke ske opstuvning af regnvand til terræn oftere end hvert 5 år, men hvis der er udpeget områder til periodevis oversvømmelse er det muligt at indregne disse områder med en hyppigere frekvens af oversvømmelse.

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Augustenborg - Malmø
Augustenborg - Malmø