Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Klimaforhold LAR

LAR (lokal afledning af regnvand)

I stedet for at benytte traditionelle metoder i form af større rørdimensioner eller bassinanlæg, er det muligt at reducere vandmængden ved lokale løsninger, også kaldet LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

Lokale løsninger er en stor fordel for miljøet, da disse løsninger nedsætter risikoen for oversvømmelser fra vandløb, og opstuvning af vand fra kloakanlæg. Samtidig reduceres mængden af næringsstoffer, som afledes til vandmiljøet.

LAR-løsninger dækker over alle former afledning af regnvand, hvor håndteringen af vandet sker lokalt ved kilden. Løsningerne reducerer afstrømningen af overfladevand til kloaksystemet ved at nedsive, fordampe eller opsamle regnvand. Herunder er de mest almindelige metoder beskrevet:

Faskiner og sivedræn

En faskine opsamler regnvandet fra tag eller terrasse og leder det direkte ned i jorden. Dermed aflastes kloaksystemet ved kraftig regn. Faskiner kan købes som firkantede regnvandskasetter i plastmateriale og nedgraves i haven.

Sivedræn kan placeres under belægninger, hvilket bevirker at afstrømning under nedbør hindres helt eller delvis.

Da begge metoder kræver nedsivning af regnvandet er det en fordel at jordarten i området er af sandet karakter, men selv i områder med sandet moræneler vil en faskiner og sivedræn være anvendelige, dog skal anlægget være større end i mere sandede områder, da dette giver et større magasineringsvolumen og et større nedsivningsområde.

Regnbede

I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan man også vælge at lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper til luften. For at kunne opmagasinere vand under nedbør, skal bedet tørre helt eller delvist ud mellem regnhændelser. Regnbedet bør derfor beplantes med græsser og stauder, som tåler de skiftende forhold. Bedet kan også kombineres med en havedam, hvor en del af vandet bliver stående mellem regnhændelser. Gode råd til opbygning af regnbede ses i de links som er angivet i boksen til højre.

Opsamling

Opsamlet regnvand fra tagarealer kan genbruges lokalt til havevanding, men også til tøjvask eller toiletskyl. Regnvandet opsamles i en tank og fra tanken pumpes regnvandet via et separat ledningsnet ud til wc’et og vaskemaskinen, hvor vandet skal benyttes. Ledningssystemet skal være tydeligt mærket med IKKE DRIKKEVAND, så der ikke senere laves fejlkoblinger mellem regnvandsledningerne og drikkevandssystemet.

Installationer til genbrug af regnvand skal udføres af autoriseret VVS-installatør, da ledningssystemet til brug af regnvand ikke må kobles sammen med drikkevandssystemet. Det kan medføre sundhedsfare for tusinder af mennesker, hvis der sker en kortslutning mellem regnvandsanlæg og drikkevandsanlæg, da regnvandet ved eventuelt tryktab kan løbe i drikkevandssystemet.

Miljøstyrelsen stiller ikke krav om, at regnvand opsamlet fra tage og brugt til toiletskyl og maskintøjvask skal have drikkevandskvalitet. Dette gælder dog kun for anlæg, der etableres i boliger og boliglignende byggeri.

Hvis tagvand skal benyttes til tøjvask eller toiletskyl, skal kommunen altid informeres om dette. I forbindelse med etablering af regnvandsanlæg i eksisterende parcelhuse, rækkehuse mv. skal der dog ikke søges om tilladelse jævnfør Byggeloven, idet dette område er dække af "Småhusreglementet". Men for nyt byggeri skal anlægget være en del af ansøgningen om byggetilladelse.

Da vandafledningsafgiften betales på basis af måling af årligt vandforbrug, kræves det, at der bliver sat en vandmåler på regnvandsystemet. Dette kræves for at kunne beregne korrekt vandafledningsafgift.

Erhvervs- og byggestyrelsen har lavet en pjece om brug af  regnvand fra tageDerudover kan der henvises til Tønder forsyningshjememside med mere information

 

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn interaktivt kort


Billeder

ukendt
ukendt

 


Links

Pjece om brug af regnvand til toiletskyl mm.

 

Haveselskabets regnbede

 

LAR - Teknologisk institut