Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Miljø- og servicemål

Miljø- og servicemål

Tønder Forsyning er underlagt konkurrencestyrelsens prisloft, som hvert år fastsætter den maksimale pris for afledning af spildevand.

Der er dog mulighed for, at driften af specielle tiltag, kan finansieres uden indflydelse på forsyningens loft over taksten for vandafledning.

Hvis dette skal være muligt, skal aktiviteten være et miljø- eller servicemål som kan godkendes af konkurrencestyrelsen. Ved miljømål forstås mål, som opnås ved at gennemføre aktiviteter til gavn for miljø og sundhed, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer.

Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket på en bekendtgørelse der skal indeholde en nærmere definition af, hvilke typer miljømål der kan give anledning til, at prisloftet reguleres. Dette gør loven vanskeligt håndterbar for såvel vandsektoren som de myndigheder, der skal administrere loven. Der vil samtidig blive fastsat regler om, i hvilket omfang målsætninger i kommunale sektorplaner (spildevandsplanen), kan betragtes som kommunale miljømål hhv. servicemål.

Der vil blive fastlagt retningslinjer for, hvad der kan anses for hhv. miljømål og servicemål. Der kan være tale om mål, der gælder for både vandforsyningsselskaber og spildevandsforsyningsselskaber, og mål, der kun gælder for den ene type selskab. Tillæg for miljømål og servicemål angår kun driftsudgifter, ikke investeringsudgifter.

Miljømål

Miljømål kan varetages ved tiltag, der falder inden for selskabernes primære driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivne miljø. Der vil ikke nødvendigvis være tale om mål, som alene kommer vandselskabets forbrugere til gavn. Målene skal være besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen, for kommunalbestyrelsens vedkommende i dens egenskab af myndighed, ikke som ejer af vandselskabet, og involvering af vandselskabet forudsættes nødvendigt for at opnå målet på den samfundsmæssigt mest effektive måde.

Som eksempler på miljømål kan nævnes:

 • Indsats mod oversvømmelser fra spildevandsanlæg (eksempelvis risikokortlægning)
 • Forbedring af badevandskvalitet (håndtering af bidrag fra spildevand)
 • Tiltag i henhold til Vandplanen (eksempelvis forhindring af overløb til vandløb pga. nye krav til vandkvaliteten i vandplanerne)
 • Skadedyrsbekæmpelse i forsyningen
 • Grønne spildevandsløsninger

Der kan kun gives tillæg til de nævnte mål, hvis målene er fastsat for selskabet af kommunen eller staten.

Servicemål

Ved servicemål forstås mål, som opnås ved at gennemføre aktiviteter, der giver en udvidet service for den enkelte forbruger og/eller en samfundsmæssig gevinst. Den samfundsmæssige gevinst ved et servicemål skal være et led i håndtering af drikkevand eller spildevand, fx terrorsikring eller miljømål og energiledelse.

Målene kan besluttes af enten kommunalbestyrelsen eller selskabets øverste organer, dvs. bestyrelsen eller generalforsamlingen, og involvering af vandselskabet forudsættes nødvendigt for at opnå målet på den samfundsmæssigt mest hensigtsmæssige måde. Som eksempler på servicemål kan nævnes:

 • Miljø- og energiledelsessystemer i forsyningen Kvalitetssikringssystemer
 • Ledelsessystemer for drift af forsyningen Indsats mod oversvømmelser
 • Udvidet spildevandsvandbehandling
 • Vandkvalitetsanalyser (forhøjet kontrolniveau)
 • Overvågning af badevand (i forhold til forurening fra spildevand)
 • Forureningsopsporing
 • Krav til slambehandling
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

vand i byen
vand i byen