Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Vandløb, søer og hav

Vandløb, søer og hav

En god kvalitet af vandløb, søer og kystvande er vigtig for dyr og planter, men der er også knyttet mange rekreative og erhvervsmæssige interesser til vandområderne. I Tønder Kommune er store områder udpeget som Internationale Naturbeskyttelsesområder, da de nationalt og internationalt er vigtige for beskyttelsen af bestemte plante- og dyrearter og deres levesteder.

Indsatserne for forbedret spildevandsrensning bygger på de politiske målsætninger for vandområderne, som bliver sammenholdt med vandområdernes nuværende tilstand.

De konkrete målsætninger for vandløb, søer og kystvande i Tønder Kommune er beskrevet i Vandplanerne. Statens forslag til vandplaner er blevet ophævet at Miljø- og Naturklagenævntet i december 2012. Der skal være en ny høring af planforslagene. Det er amternes regionplaner, der er gældende indtil Vandplanerne er vedtaget igen. Der er ikke væsentlig forskel på målsætningerne i de to planer, forskellen er dels i den måde målsætningerne beskrives og dels er der bindende krav om handling i vandplanen i udpegede områder.

Naturstyrelsen overvåger tilstanden løbende, så det kan følges om vandområderne lever op til miljømålene. Naturstyrelsen beskriver tilstanden i vandløb, søer og kystvande ved brug af tilstandsklasser så det kan måles om miljømålet er opnået, både for så vidt angår den gode økologiske tilstand og den gode kemiske tilstand.

Metoden i vandplanen til at beskrive tilstanden varierer efter om der er tale om vandløb, søer eller hav.  De følgende afsnit er den beskrivelse, der er i vandplanerne, som vi forventer bliver vedtaget uændret på dette område.

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Fakta Vandplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i ny høring. Indtil vandplanerne vedtages kan målsætninger mv. ses i Sønderjyllands amts regionplan. Hvis der er væsentlige ændringer i krav til rensning af spildevand, når vandplanen vedtages igen, vil denne plan blive revideret.

 


Billeder

Brøns Å
Brøns Å

 


Links

Blå flag strande

Statens forslag til vandplaner