Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Politik og Mål Vandløb, søer og hav Vandløb

Vandløb

Langt de fleste vandløb er i dag påvirket af menneskelig aktivitet, som spildevand, oppumpning af grundvand, men også udretninger og rørlægninger. For at sikre vandløbskvaliteten og livet i vandløbene er der for langt de fleste vandløb fastsat en målsætning i Vandplanen og Naturstyrelsen overvåger om målsætningen er opfyldt.

Miljømålet for økologisk tilstand i vandløb er fastsat udfra den smådyrsfauna, der er i vandløbet. Det såkaldte faunaindeks (DVFI). DVFI er et biologisk bedømmelsessystem, som inddeler vandløbskvaliteten i faunaklasser fra 1 til 7, som bestemmes ved indsamling af de smådyr, som lever i vandløbet.

Faunaklasserne vises i nedenstående tabel.

Faunaindeks Forklaring
7 og 6 Praktisk taget uforurenet
5

Ret svagt forurenet.

4

Overgangsform (mellem ret svagt forurenet og ret stærkt forurenet.)

3

Ret stærkt forurenet.

1 og 2 Overordentligt stærkt forurenet.

 

For at opfylde målsætningerne om god og høj miljøtilstand skal vandløbene nå en vis faunaklasse, der kan ses her: 

Type Høj tilstand God tilstand
"Normal" 7 6 eller 5
"Blød bund" 5 4

 

For vandløb af en særlig type, "blødbundstypen", der ligger i områder, hvor landskabet er meget fladt, og hvor vandhastigheden naturgivet er lille og bunden finkornet, betragtes tilstanden som god, hvis faunaklassen er 4 og som høj, hvis faunaklassen er 5.  

Når et vandløb ikke er særskilt målsat, gælder den generelle målsætning om at alt overfladevand skal opnå god økologisk tilstand (eller godt økologisk potentiale, hvis det er kunstige eller stærkt modificerede vandløb). Faunaklassen som disse vandløb mindst skal opnå er 5 (faunaklasse 4 for vandløb af "blødbundstypen").

Miljømålet for kemisk tilstand vurderes alene ud fra vandrammedirektivets prioriterede stoffer, samt stoffer for hvilke der på fællesskabsniveau er fastsat miljøkvalitetskrav. Vandplanen kan ses i sin helhed i linket i boksen til højre.

Vandplanens kategorisering af miljømålet for vandløb udtrykt ved DVFI kan se på kortet, der viser miljømål for vandløb i Tønder Kommune .

For så vidt angår spildevand i det åbne land er der i Vandplanen udpeget flere oplande med krav til rensning af spildevandet, end tilfældet var i den tidligere Regionplan fra Sønderjyllands Amt. Dette skyldes, at mange vandløb stadig ikke opfylder målsætningen, fordi der afledes spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land. Indsatsen for at forbedre spildevandsrensningen i der åbne land er beskrevet i særskilt afsnit om det åbne land.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Fakta Vandplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i ny høring. Indtil vandplanerne vedtages kan målsætninger mv. ses i Sønderjyllands amts regionplan. Hvis der er væsentlige ændringer i krav til rensning af spildevand, når vandplanen vedtages igen, vil denne plan blive revideret.

 


Billeder

Landebybæk
Landebybæk

 


Links

Vandplanen