Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Rammer for spildevand Det åbne land Administrationspraksis

Administrationspraksis

De adresser som ikke opfylder rensekravet og samtidig ikke er udpeget til kloakering, vil modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning.

Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne, skal dette påbud varsles i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Først herefter meddeles det egentlige påbud om forbedret rensning.

I forbindelse med udstedelse af påbud skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed for kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, samt orientere grundejeren om, hvordan kommunen vil sikre, at rensekravet bliver opfyldt, hvis grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Ved et påbud om forbedret spildevandsrensning står det ejeren frit at vælge enten selv at udføre et anlæg, der kan opfylde de stillede krav, eller at benytte sig af tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Vælges et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen overtager kloakforsyningen ansvaret for spildevandsrensningen. Tilbuddet kan kun gives til helårsboliger (herunder landbrugsejendomme), hvorfra der alene afledes husspildevand, men ikke til sommerhuse og erhvervsejendomme. Helårsboliger med fællesprivate spildevandsanlæg kan heller ikke modtage tilbuddet.

Der meddeles påbud om forbedret rensning, hvis følgende forhold er gældende:

• Recipienten er forurenet, så den vedtagne vandkvalitetsmålsætning ikke er opfyldt.

• Ejendommens afløbsforhold og udledningspunkt er sandsynliggjort/dokumenteret.

• Ejendommen bidrager til en forurening af den pågældende recipient.

Det er ikke afgørende for et påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af den konkrete recipient er lille eller stor, idet ingen ejendom har ret til at forurene.

Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret via konkrete målinger eller analyser. Dokumentationskravene for påbud opfyldes gennem de tidligere amters regionplanlægning (og herefter Vandplanen), samt Tønder Kommunes kortlægning af spildevandsudledningerne i området.

I planperioden vil Tønder Kommune foretage en registrering af nuværende afløbsforhold. I forbindelse med registreringen af afløbsforholdene må det forventes, at der observeres miljømæssigt uforsvarlige anlæg, som f.eks. anlæg med udledning på jordoverfladen, nyanlæg uden tilladelse, anlæg der bevirker uhygiejniske forhold eller anlæg som er registret med ikke godkendt nedsivning (kode 30 i BBR) og som alligevel udleder spildevand eller nedsiver indenfor beskyttelseszone for drikkevandsindvinding. 

Tønder Kommune vil reducere andelen af miljømæssigt uforsvarlige anlæg gennem tilsynsbesøg og ved efterfølgende påbud i nødvendigt omfang. På baggrund af registreringen af afløbsforholdene på de enkelte ejendomme fastlægger Tønder Kommune, hvilke ejendomme, der skal påbydes en bedre rensning lokalt. Påbud om forbedret rensning vil blive gennemført så der meddeles 200 påbud om året i plannperioden.

Ovenstående omfatter kun ejendomme indenfor de udpegede renseklasseoplande, der ikke planlægges kloakeret og hvor Tønder Kommune vurderer, at de nuværende afløbsforhold ikke overholder rensekrav for renseklasseoplandene.

Miljøbeskyttelseslovens påbudsregler

Påbuddet vil indeholde en frist for hvornår det skal være efterkommet.

Inden påbuddet udstedes skal ejeren varsles. Inden der træffes afgørelse om påbud eller forbud, skal adressaten for disse beslutninger skriftligt underrettes om sagen og gøres bekendt med sin adgang til aktindsigt og til at udtale sig efter forvaltningsloven. Ejeren bør i samme forbindelse opfordres til at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved beslutningen, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 75 stk. 1.

Uanset anlæggets beliggenhed i forhold til overfladevand kan der udstedes påbud, hvis der er tale om uhygiejniske forhold.

Påbud kan udstedes i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, § 10 vedr. uhygiejniske forhold mm. Hvis der er tale om alvorlig miljøbelastning og kan der nedlægges forbud mod benyttelse af anlægget: Miljøbeskyttelsesloven § 30 stk. 2: Kan forureningen ikke umiddelbart afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud imod forsat drift af anlægget.

Politianmeldelse

Inden tidsfristen i påbuddet skal anlægget være etableret og i drift. Hvis dette ikke er tilfældet, er der tale om et ulovligt forhold. Miljøbeskyttelsesloven § 69 stk. 1: Tilsynsmyndigheden skal meddele den ansvarlige, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. Hvis dette ikke fører til at forholdet bringes i orden, kan kommunen politianmelde den ansvarlige af hensyn til et ligelighedshensyn overfor de grundejere, der har gennemført de nødvendige investeringer i forbedret spildevandsrensning.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Fakta Vandplan

Spildevandsplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Disse planer er kendt ugyldige af Miljø og Naturklagenævnet i december 2012. Staten planlægger, at sende vandplanerne ud i ny høring. Indtil vandplanerne vedtages kan målsætninger mv. ses i Sønderjyllands amts regionplan. Hvis der er væsentlige ændringer i krav til rensning af spildevand, når vandplanen vedtages igen, vil denne plan blive revideret.