Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Rammer for spildevand Det åbne land Tryksat kloakering

Tryksat kloakering

En vis del af ejendommene, der ikke opfylder rensekravet vil blive kloakeret. Kloakeringen vil blive udført som tryksatkloakering, hvor der vil være små pumper ved hver ejendom til at pumpe det sanitære spildevand til central renseanlæg. Inden planlægning af fremtidige tryksatte kloakeringer er der opstillet en række miljømæssige og økonomiske forudsætninger, som er benyttes ved planlægningen af tryksat kloakering i Tønder Kommune.  

De miljømæssige forudsætninger indeholder kriterier for hvilken jordtype der er i området,  nedsivningsmuligheder i OSD-områder, beskyttelseszoner omkring aktive vandindvindinger. Det skal her bemærkes, at BBR afløbskode 30 (ej godkendt nedsivning) medregnes som manglende kravopfyldelse, når adressen ligger indenfor 300 m beskyttelseszone af en vandindvindingsboring . Årsagen til det er, at en del vil have en ikke godkendt nedsivning, som kan være miljømæssigt uhensigtsmæssig.

For både tryksat kloakering og etablering af minirenseanlæg er der fastlagt etableringsomkostninger, forventet levetid, og driftudgifter. Der er desuden er foretaget en følsomhedsanalyse for de økonomiske konsekvenser ved variationer af vandforbrug og for estimeret levetid for minirenseanlæg, da der kan forudsættes væsentlig usikkerhed på disse 2 parametre.


På basis af ovenstående analyse er det aftalt med Tønder Forsyning, at der ved kommunens planlægning af kloakering i det åbne land, arbejdes ud fra en maksimal ledningslængde på følgende:

  • Potentielle minirenseanlæg: 200 meter
  • Øvrige anlæg: 100 meter

Ved planlægning af kloakprojekter i det åbne land skal ovenstående forstås således, at hvis den projekterede ledningslængde er mindre end summen af ejendomme gange den maksimal ledningslængde, er projektet rentabelt.

Ved potentielle minirenseanlæg menes ejendomme, som ved påbud skal have tilbud om medlemskab af kloakforsyningen, og som samtidig er beliggende indenfor boringszone eller på jordart, der vurderes ikke egnet til nedsivning.

Planlægningen er udført for alle oplande med rensekrav, dog således at ejendomme udenfor kravopland kan medtages hvis de bidrager positivt til anlægsøkonomien.

Der er foretaget en beregning af omkostningerne ved etablering af tryksat kloak for 36 projekter - heraf er 19 udvalgt til tryksat kloakering.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort