Kloakoplande

Spildevandsplanen fastlægger om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg. Når Tønder Kommune via spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når forsyningen har ført stik frem til grundgrænsen. Kommunen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Indenfor fastlagt opland i spildevandsplanens er det kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

Der findes 4 forskellige kloakeringstyper: Fælleskloak, separatkloak, spildevandskloak og nedsivning.

  • Fælleskloak: Alt spildevand afledes i samme ledningsnet (både overfladevand og husspildevand).
  • Separatkloak: Overfladevand og husspildevand afledes i hver sin ledning.
  • Spildevandskloak: Kun husspildevand afledes til offentlig kloak (overfladevand håndteres af grundejer).
  • Nedsivning: Både overfladevand og husspildevand nedsives.

Fordelingen af kloakeringstyper i spildevandsplanen fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår, at 250 ha fælleskloakeret opland forventes separeret. De 2 største områder er de fælleskloakerede områder i Husum-Ballum og Arrild, men samlet er 23 fælleskloakerede oplande udlagt til separering.

Status Plan Offentlig kloak (ha) Privat kloak (ha)
Fælles Fælles 624 17
Fælles Separat 250  
Nedsivning Nedsivning 242  
Nedsivning Spildevand 27  
Separat Separat 1614 23
Spildevand     Spildevand     1053 8
Ej kloakeret Separat 185  
Ej kloakeret Spildevand 859  
Sum  - 4854 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I spildevandsplanens kortgrundlag i boksen til højre, kan alle nuværende og planlagte kloakoplande ses. Alle kloakoplande er farvelagt efter kloakeringstype, og man kan ved klik på oplandet få yderligere oplysninger om oplandets status og eventuelle planlagte ændringer. Alle oplande som er planlagt ændret er markeret med skravering.

For detaljerede oplysninger om kloakoplande og tilhørende udløb henvises til spildevandsplanens kloakoplandsskemaer og udløbsskemaer. Af kloakoplandsskemaer fremgår bl.a. oplandets størrelse, befæstede areal og tørvejrsvandføring opgjort i personekvivalenter (PE). Opgørelserne er opdelt i oplandsskema - STATUS og oplandskema - PLAN.

Udledte vand- og stofmængder fra regnbetingede udløb, fremgår at udløbsskemaerne: Udløbsskema - STATUS og udløbsskema - PLAN. Udledning af overfladevand fra separatkloak er beregnet på grundlag af oplandets befæstede areal og den årlige nedbørsmængde. Udledninger fra overløbsbygværker er i denne plan overført fra tidligere beregninger i Mouse/Samba-programmerne, som kan simulere ledningsnettet under påvirkning med historiske regnserier. De opgjorte udløbsmængder dækker over et såkaldt "normalår", og udtrykker således den gennemsnitlige årlige belastning.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort