Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer for spildevand Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Spildevand Rammer for spildevand Ledningsanlæg Kloakfornyelse

Kloakfornyelse

Kloakfornyelse dækker over tiltag til fornyelse og forbedring af det eksisterende samt etablering af nye kloaksystemer. Fornyelse og forbedring omfatter bl.a. gravefri renovering (strømpeforing), udskiftning af ledninger ved opgravning, separering af fællesledninger, punktreparationer m.v.

Over halvdelen af ledningsnettet i Tønder Forsyning er udført i 60'erne og 70'erne, men de ældste ledninger i Tønder Midtby er fra 20'erne.  Det er derfor nødvendigt, at udføre en løbende en fornyelse af kloaksystemet.

Det samlede ledningsanlæg blev i forbindelse med oprettelsen af Tønder Forsyning A/S i 2010 opgjort til 1,2 mia. kr. Ledninger og stik har en forventet levetid på 75 år, hvilket dermed som minimum kræver en investering på 16 mio. kr om året for at bevare ledningsanlæggets nuværende tilstand. Hertil kommer udgifter til øvrige anlæg, som f.eks. bassiner, bygværker, pumper etc.

Af investeringsplanen fremgår at de samlede udgifter i perioden 2012-2016 andrager ca. 50 mio. kr til kloakrenovering og 75 mio. kr til levetidsforlængelse/udbygning. For konkrete navngivne fornyelsesprojekter henvises til investeringsplanen.

Det skal nævnes, at der løbende kan opstå behov for at ændre prioriteringen af de enkelte fornyelsesprojekter, som følge af aktuelle driftforhold eller andre anlægsprojekter f.eks. større vejarbejder. 

Før et konkret kloakrenoveringsprojekt i et enkelt område opstartes, gennemføres en planlægningsfase, hvor kloaksystemet TV-inspiceres, gennemregnes hydraulisk og eventuelle driftsforhold belyses (eksempelvis opstuvninger under regn, rotte- og lugtgener). På basis heraf fastlægges omfanget af kloakfornyelsen og metodevalg i en kloakfornyelsesplan, hvorefter selve kloakrenoveringen påbegyndes.

Kloakfornyelsesplanen skal være i overensstemmelse med Tønder Kommunes plan for fremtidig rensestruktur, således at den fremtidige kloakeringtype svarer til angivelsen i spildevandsplanen.

Planlægning og prioritering af kloakfornyelse er ofte en iterativ proces, hvor de konkrete projekter fremskyndes eller udskydes som følge af udefrakommende forhold. En løbende prioritering skal derfor sikre et fleksibelt anlægsprogram, således kloakforsyningens økonomiske midler anvendes optimalt. Tønder Forsyning udarbejder derfor årligt en plan for det kommende års opmåling, TV-inspektion, fornyelsesplaner og kloakarbejder.

.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Ukendt
Ukendt