Ledningsanlæg

Tønder Forsyning driver et ledningsanlæg for spildevand, med en samlet længde på ca. 700 km. Hertil kommer yderligere næsten 23.000 stikledninger af varierende længde.

Alle forsyningsledninger er vist på kortværket i boksen til højre. Ledningerne er tematiseret efter type, så det fremgår hvilken type spildevand, der må tilsluttes ledningen.

  • Spildevandsledninger må udelukkende aflede husspildevand
  • Fællesledninger må afvande både husspildevand og overfladevand.
  • Til regnvandsledninger må der kun afledes overfladevand.

Kortværket indeholder også visse drænledninger, men kun i det omfang de har betydning for afvandningen af kloakoplande.

Tønder Forsyning registrerer ledningsanlægget i en DAS-database. En præcis registrering af ledningsanlægget er nødvendig af hensyn til ledningsarbejde og modelberegninger af ledningskapaciteten. Yderligere er en komplet registrering en forudsætning for at kunne udarbejde en korrekt værdiansættelse af ledningsanlægget, hvilket er et lovmæssigt krav til brug for fastsættelse af prisloftet for spildevandstaksten.

Nye ledningsanlæg oprettes løbende i databasen, i takt med at der udføres nye byggemodninger eller omlægninger af kloakken. Oplysninger om den ældre del af ledningsnettet opdateres løbende i forbindelse med de TV-inspektioner, som udføres ved renovering, separering og/eller planlægningsarbejder.

Prioritering af kloakfornyelsen baseres på systemets fysiske tilstand, de hydrauliske forhold, driftsobservationer og serviceniveauet. Herudover indgår også miljømæssig hensyn, som f.eks. de udløb der er udpeget i Vandplanen.

Økonomi og metodik for kloakfornyelsen fremgår under afsnittet: Kloakfornyelse.

Planlagte ledninger og bygværker

Byrådet kan i nødvendigt omfang træffe beslutning om ekspropriation med henblik på spildevandsanlæggets udførelse og drift. En eventuel ekspropriation kræver at anlægget fremgår af spildevandsplanen.

Ifølge spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 skal spildevandsplanen indeholde oplysninger om, hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Af Miljøklagenævnets afgørelse af 24. august 2010 fremgår det, at et tekstafsnit kombineret med kortmateriale må anses for fyldestgørende. Det er i spildevandsplanen kun muligt, at angive den omtrentlige placering af de fremtidige spildevandsanlæg, herunder linjeføringer for planlagte ledningsanlæg. Ejendomme, der ligger tæt på de angivne spildevandsanlæg kan forvente at blive berørt af anlæggene.

Ejerskab

I spildevandsplanens kortlægning af ledningsanlæg er det angivet at kortet også omfatter visse private ledninger. Dette dækker over, at Tønder Forsyning registrerer ledningsanlæg i det omfang det er nødvendigt, for at opnå et dækkende billede af afvandingsforholdene. I princippet er Tønder Forsyning kun forpligtet til at kortlægge egne ledningsanlæg.

Specielt for vejafvanding kan det visse steder være uklart om det er vejafdelingen eller forsyningen der ejer og driver ledningen.  Tønder Forsyning vil i samarbejde med kommunen foretage en præcis registrering af ejerforholdet, i de tilfælde hvor ejerskabet endnu er uafklaret.

Generelt gælder det, at vejbrønde og interne ledninger til vejafvanding ejes og drives af vejafdelingen. Hvis vejanlægget ligger i kloakopland, og der kræves afvanding til recipient, er forsyningsselskabet forpligtet til etablere og drive ledningsnettet fra og med stikledning og til udløb. Forsyningen kompenseres for denne udgift i overensstemmelse med betalingsvedtægten.  Bidraget afspejler de meromkostninger, som tilledning af vejvandet medfører for de årlige omkostninger til kloakanlæggene.

 

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort