Tids- og handleplan

Gennemførelsen af de opstillede miljøforbedrende tiltag i spildevandsplanen medfører en række anlægstiltag og investeringer som angivet i tids- og investeringsplanen nedenfor. Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende, således at nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden videre hensyntagen til den i denne spildevandsplan anførte prioritering.

Den angivne økonomi er baseret på overslag ud fra aktuel viden. Specielt ved større investeringer kan en egentlig prissættelse først fastsættes i en projekteringsfase. Alle angivne priser er eksklusiv moms.

Se hele investeringsplanen opdelt efter investeringstype: Tønder Kommunes investeringsplan (efter type)

Renseanlæg

I planperioden 2012-2016 gennemføres en række større projekter på renseanlæggene. Indenfor de kommende 5 år skal der efter planen ske en opgradering og en udbygning af kapaciteten af renseanlæggene i Tønder, Skærbæk, Løgumkloster, Toftlund, Havneby og Højer. Desuden omfatter spildevandsplanen nedlæggelse af en række mindre renseanlæg og afskæring af spildevandet (se centralisering). Det planlagte årstal for anlæg af afskærende ledning og efterfølgende nedlæggelse af renseanlæg fremgår af investeringsplanen.

Kloakrenovering

Tønder Forsyning vil i de kommende år fortsætte fornyelsen af kloaksystemet. De samlede udgifter i perioden 2012-2016 andrager ca. 50 mio. kr.  til kloakrenovering og 75 mio. kr. til levetidsforlængelse/udbygning. Der kan løbende blive behov for at ændre de afsatte beløb afhængig af behovet for fornyelse af kloaksystemet.

I samme periode er der afsat 35 mio. kr. til separatkloakering af en række oplande, der i dag er fælleskloakerede.

Nykloakering

I takt med behovet vil der løbende ske en byggemodning af de i denne plan angivne nye urbane kloakoplande. Omkostningerne hertil varierer fra år til år afhængig af efterspørgslen for nye byggegrunde. Der er afsat et årligt beløb på 1,3 mio. kr. til byggemodninger.

Ejendomme i det åbne land

Tidsplanen for kloakering i det åbne land fremgår af investeringsplanen. Det afsatte beløb er den estimerede anlægsinvestering, hvor indtægter fra tilslutningsbidrag ikke er medtaget. Der kloakeres ca. 510 ejendomme i det åbne land i løbet af de næste 9 år.

Hvis en ejendom ikke er planlagt kloakeret, og ikke overholder rensekravet i området, vil der blive meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning. De berørte grundejere vil samtidig modtage et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Det kan forventes, at der meddeles ca. 200 påbud om året i perioden 2012-2014. Indsatsen prioriteres således, at de vandløb som også kan kræve anden indsats for at opnå målopfyldelse prioriteres højest. På Tønder kommunes prioriteringskort er de mørke grønne områder prioriteret højest.

I de tilfælde, hvor forbedringen af spildevandsrensningen kan ske ved etablering af nedsivningsanlæg, vurderes det, at den enkelte lodsejer ud fra en økonomisk betragtning typisk vil vælge at etablere anlægget selv. 

Vælger en lodsejer at indtræde i kloakforsyningen får forsyningen en indtægt i form af et tilslutningsbidrag og det årlige vandafledningsbidrag. I stedet skal kloakforsyningen forestå etablering og drift af et renseanlæg/nedsivningsanlæg på den pågældende grund. Der afsættes i alt 0,3 mio. kr. om året til eventuel etablering af lokalt spildevandsanlæg ved de ejendomme, der ønsker indtræden i kloakforsyningen. Det vil i de kommende år blive klarlagt, hvor mange lodsejere, der ønsker at indtræde i kloakforsyningen. Det forventes, at de afsatte beløb reguleres i takt med, at viden herom øges.

 

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Spildevandsplanen er politisk godkendt


Kort

Åbn aktiv kort


Billeder

Ukendt
Ukendt