Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Tids- og handleplan Fremtidig vandforsyningsstruktur Almene vandværker

Almene vandværker

Tønder Kommune ønsker at bevare den decentrale vandforsyning i kommunen, baseret på de nuværende almene vandværker, så længe disse selv ønsker - eller har mulighed for at fortsætte. Alle vandværkerne er vigtige, men der er en række nøglevandværker, som det er særligt vigtigt at bibeholde, for at sikre rent og rigeligt drikkevand til kommunens borgere og virksomheder.

Tønder Kommune ønsker at bevare den decentrale vandforsyning i kommunen, fordi en decentral vandforsyning bl.a. er med til at sikre, at vandforsyningen også i fremtiden kan baseres på uforurenet grundvand uden anden form for vandbehandling end iltning og sandfiltrering.

Med en decentral vandforsyning fordeles indvindingen mest muligt over kommunen. Det betyder, at påvirkningen fra indvindingen spredes over et stort areal og på flere forskellige grundvandsmagasiner. Risikoen for at trække forurenende stoffer ned mindskes derved, og det samme gør påvirkningen af det omgivende miljø. Med en decentral vandforsyning vil en eventuel forurening af et vandværk eller et grundvandsmagasin endvidere kun påvirke en mindre del af kommunens borgere.

En decentral vandforsyning er ligeledes medvirkende til en bedre vandkvalitet hos forbrugerne. Det skyldes, at vandet ikke transporteres over så lange afstande, hvorved risikoen for længerevarende stillestående vand i forsyningsnettet mindskes.

Det er vigtigt, at de enkelte vandværker og Tønder Kommune i fællesskab gør en indsats for at bevare vandværkerne, så længe vandværkerne selv ønsker at fortsætte.

De almene vandværker i Tønder Kommune er inddeling i følgende kategorier:

  • Nøglevandværk
  • Primærvandværk
  • Basisvandværk

De 3 vandværker under Tønder Vand er kategoriseret samlet.

Inddelingen er foretaget ud fra en samlet gennemgang og vurdering af de enkelte vandværker i efteråret 2011. Gennemgangen og vurderingen af hvert enkelt vandværk finder du i beskrivelse af de enkelte vandværker.

Tønder Kommune vil i planperioden bl.a. bruge inddelingen ved sagsbehandling og afgørelser på vandforsyningsområdet, bl.a. i forbindelse med prioriteringer af udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og ved fokusering på forsyningssikkerhed, herunder gode kildepladser, kapacitet, teknik, nødforsyning m.m.

I forbindelse med den årlige godkendelse af takster og budgetter vil Tønder Kommune have fokus på, at vandforsyningerne i de enkelte vandværkskategorier afsætter de midler, der er nødvendige for drift og investeringer, svarende til den respektive vandværkskategori.

Distributionsselskaberne indgår ikke i inddelingen, da de udelukkende køber vand af de andre vandforsyninger.

Vandværker der ikke ønsker at fortsætte har flere muligheder.

Vandværket kan overgå til at være et distributionsselskab. Her køber vandværket vandet hos et nabovandværk, men forsætter som selvstændigt selskab med den øvrige drift.

Alternativt kan et vandværk fusionere med et andet vandværk, hvis det ikke strider mod vandforsyningsplanen.

Ved en fusion mellem to vandværker foretages en opgørelse af de økonomiske forhold, herunder værdi af hovedanlæg og ledningsanlæg. Opgørelsen er udgangspunktet for betingelserne for fusionen. Betingelserne skal godkendes af begge vandværkers generalforsamlinger samt af Tønder kommune.

Fusion mellem vandværker er beskrevet nærmere i FVDs vejledning om sammenlægning af vandværker.

Hvis det ikke er muligt for et vandværkerne at nå til enighed om betingelserne for en fusion, er Tønder Kommune forpligtiget til at finde en løsning så forbrugerne sikres vandforsyning.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Rørkær-Jejsing vandværk
Rørkær-Jejsing Vandværk (Bygning i Rørkær)

 

Toftlund vandværk
Toftlund vandværk


Links