Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Tids- og handleplan Fremtidig vandforsyningsstruktur

Fremtidig vandforsyningsstruktur

Tønder Kommune ønsker at bevare den nuværende decentrale vandforsyningsstruktur baseret på de nuværende vandværker. Samtidigt skal alle grundejere i Tønder Kommune over en årrække have mulighed for at blive tilsluttet et af vandværkerne. De grundejere og virksomheder, der får vand fra en husholdningsboring eller – brønd, kan fortsætte så længe vandkvaliteten overholder de gældende krav, og anlægget er i en stand, der ikke udgør en risiko for forurening af drikkevandet eller grundvandsressourcen.

De almene vandværker

Tønder Kommune ønsker at bevare den nuværende decentrale vandforsyningsstruktur baseret på de nuværende almene vandværker, så længe vandværkerne ønsker at forsætte. Alle vandværkerne er vigtige, men der er en række nøglevandværker, som det er særligt vigtigt at bibeholde, for at sikre rent og rigeligt drikkevand til kommunens borger og virksomheder. Du kan læse om de almene vandværker i menuen almene vandværker.

Fremtidige forsyningsområder

Alle grundejere i Tønder Kommune skal over en årrække have mulighed for at blive tilsluttet et vandværk. Derfor har kommunen og vandværkerne i samarbejde fastlagt vandværkernes fremtidige forsyniningsområder. Her kan du se hvilket vandværk, der allerede leverer drikkevand til dig eller hvilket vandværk, der kan forsyne dig med drikkevand, hvis du har behov for det.

Forsyningssikkerhed

Vandværkerne skal sikre at forbrugerne også i fremtiden har en vandforsyning af god kvalitet og tilstrækkelig mængde. Det skal ske ved at øge forsyningssikkerheden hos de almene vandværker yderligere.

Grundvandsbeskyttelse

Det grundvand, der anvendes til drikkevand skal beskyttes mod forurening. Tønder Kommune, vandværkerne og de øvrige interessenter udarbejder i samarbejde indsatsplaner med de tiltag, der er nødvendige for at beskytte grundvandet. Herefter har vandværkerne og Tønder Kommune ansvaret for at udføre tiltagene.

Takster og regulativer

Vandværkerne skal fastsætte taksterne, således at der er tilstrækkelig økonomisk råderum til de fremtidige investeringer i forsyningssikkerhed, drikkevandssikkerhed og grundvandsbeskyttelse.

Husholdningsboringer og brønde

De grundejere, der får vand fra en eksisterende husholdningsboring eller –brønd kan fortsætte så længe vandkvaliteten overholder de gældende krav, og anlægget er i en stand, der ikke udgør en risiko for forurening af drikkevandet eller grundvandsressourcen. En grundejer, hvis eksisterende brønd eller boring ligger indenfor et alment vandværks forsyningsområde, kan ikke umiddelbart få tilladelse til en erstatningsboring, hvis boringen/brønden bryder sammen eller, hvis vandet herfra ikke kan overholde kvalitetskravene.

Husholdningsboringer og brønde omfatter de ikke almene vandforsyningsanlæg, der leverer drikkevand til op til 9 husstande, institutioner, restauranter og lignende.

Erhvervsanlæg

De eksisterende erhvervsanlæg i Tønder Kommune kan fortsætte indtil indvindingstilladelsen udløber, hvis vandkvaliteten overholder de gældende krav og/eller anlægget ikke udgør en risiko for forurening af drikkevandet eller grundvandsressourcen. Når en indvindingstilladelse udløber, kan der ansøges om fornyelse af denne.

Erhvervsanlæg omfatter alle de anlæg, der indvinder grundvand eller overfladevand til erhvervsmæssigt brug. Ved de erhvervsanlæg, der producerer eller håndterer fødevarer, er der krav til vandkvaliteten. Ved de øvrige erhvervsanlæg, herunder markvanding, er der ikke krav til vandkvaliteten.

Havevanding

Havevandingsboringer kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet, men havevandingsboringer giver også mulighed for at spare på drikkevandet ved at bruge grundvand, der ikke har drikkevandskvalitet til bl.a. havevanding.

Derfor vil Tønder Kommune i fremtiden kun give tilladelse til havevanding fra boringer og brønde, hvor der er sikkerhed for, at det ikke udgør en risiko for forurening af de grundvandsmagasiner, der anvendes til indvinding af drikkevand.

De øvrige boringer og brønde, der bruges til havevanding, vil som udgangspunkt skulle sløjfes.

Erstatning af vandværksvand med vand fra havevandingsboringer i større omfang kan have stor økonomisk betydning for det berørte vandværk, samt stride mod vandværkets regulativ. Det berørte vandværk skal derfor høres forud for, at der gives tilladelse til erstatning af vandværksvand med vand fra havevandingsboringer.

Regnvand og sekundavand.

Regnvand og andet vand, der ikke har drikkevandskvalitet (sekundavand) kan anvendes til formål, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet f.eks. toiletskyl, bilvask, vanding af ikke spiselige afgrøder, procesvand i industrien o.lign. Det giver mulighed for at spare på drikkevandet.

Brug af regnvand og sekundavand inde i boligen eller i landbrug og industrier indebærer en risiko for forurening af drikkevandssystemet, hvis systemerne ikke er forsvarligt adskilt eller hvis der sker fejltilslutninger.

I forbindelse med tilladelser til brug af regnvand og sekundavand inde i boliger eller i landbrug og industrier stiller Tønder Kommune krav om, at systemerne lever op til de gældende krav om sikring mod tilbageløb af forurenet vand til drikkevandssystemet.

Erstatning af vandværksvand med regnvand eller sekundavand i større omfang kan have stor økonomisk betydning for det berørte vandværk samt stride mod vandværkets regulativ. Det berørte vandværk skal derfor høres forud for, at der gives tilladelse til erstatning af vandværksvand med regnvand og sekundavand.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Ballum vandværk
Ballum vandværk

 

Iltningstrappe på Bredebro Vandværk
Iltningstrappe på Bredebro Vandværk

 


Links