Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Tids- og handleplan Fremtidig vandforsyningsstruktur Grundvandsbeskyttelse

Grundvandsbeskyttelse

Det grundvand, der anvendes til drikkevand, skal beskyttes mod forurening. Tønder Kommune, vandværkerne og de øvrige interessenter udarbejder i samarbejde indsatsplaner med de tiltag, der er nødvendige for at beskytte grundvandet. Herefter har vandværkerne og Tønder Kommune ansvaret at udføre tiltagene.

Når Statens kortlægning af grundvandet med tiden gøres færdig, skal vandforsyningerne indgå i arbejdet med udarbejdelse af indsatsplanerne i samarbejde med kommunen og andre interessenter.

Efter vedtagelse af indsatsplaner er det bl.a. vandforsyningernes ansvar at udføre de vedtagne tiltag i indsatsplanerne til beskyttelse af grundvandet i indvindingsoplandet.

Tønder Kommune vil gennem kommune- og lokalplanlægningen i planperioden sikre, at grundvandstruende aktiviteter for så vidt muligt placeres udenfor indvindingsoplande og områder med særlige drikkevandsinteresserer.

Medmindre indvindingen har drikkevandsformål, vil Tønder Kommune i fremtiden ikke give tilladelser til nye boringer, hvis ansøgeren ønsker at bore ned i et dybereliggende grundvandsmagasin (f.eks. Batsrupsand), der af kommunen ønskes forbeholdt indvinding til drikkevandsformål. Ved ansøgning om fornyelse af tilladelser til indvinding for anlæg uden drikkevandsformål, der allerede nu indvinder fra de dybereliggende grundvandsmagasiner, som elleres er forbeholdt drikkevandsformål, skal det under sagsbehandlingen overvejes meget grundigt om denne indvinding kan fortsætte.

Derudover vil Tønder kommune arbejde for, at brønde og boringer, der ikke benyttes mere, og derfor er inaktive, bliver sløjfet forsvarligt. Kommunen vil prioritere de inaktive brønde og boringer højest, der er beliggende i vandværkernes indvindingsopland. Indvindingsoplandet er de områder, hvor det er beregnet, at hovedparten af det grundvand der indvindes hos vandværkerne, bliver dannet.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Ny skov beskytter grundvandet
Ny skov beskytter grundvandet

 

Indvdingsboring i skovområde
Indvindingsboring i skovområde

 


Links