Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Tids- og handleplan Handleplan Fremtidssikring af de enkelte vandværker

Fremtidssikring af de enkelte vandværker

Der er lavet en handleplan for hvert af de enkelte vandværker med anbefalinger til tiltag, der vurderes at være nødvendige til en fremtidssikring af det enkelte vandværk i planperioden frem til 2021.

De forskellige tiltag i handleplanen er uddybet nedenfor.

Handleplanen er udarbejdet med udgangspunkt i den tilstandsvurdering og den dialog, der har været med hvert enkelt vandværk i forbindelse med gennemgangen af vandværkerne i efteråret 2011. Tilstandsvurderingen og tiltagene er beskrevet nærmere i beskrivelsen af de enkelte vandværker.

Indvindingstilladelser

Der er flere vandværker, der indvinder mere end deres gældende indvindingstilladelse, og hvor det derfor skal vurderes, om tilladelsen skal sættes op.

Renovering af boringer

Flere vandværker har boringer med ældre boringsafslutninger i tørbrønde, hvor der på grund af indtrængning af overfladevand, kan være risiko for forurening. Disse vandværker bør renovere boringerne og etablere boringsafslutninger i terræn for at minimere forureningsrisikoen.

Etablering af frekvensregulering på indvindingspumperne

Flere af vandværkerne har indvindingspumper, der er overdimensioneret i forhold til det nuværende forbrug. Det betyder typisk, at en boring kun er i drift i ganske få timer i døgnet. Resten af tiden ligger vandværket stille. De store indvindingspumper medfører, at grundvandet i magasinet sænkes mere end nødvendigt. Det øger risikoen for, at der trækkes forurening ned i magasinet i nærområdet omkring boringen.

Ved at udskifte indvindingspumperne til mindre pumper og/eller installere frekvensregulerede pumper, kan indvindingen fordeles ud på alle vandværkets indvindingsboringer, således at de er i drift samtidigt i over 20 timer pr. døgn. På den måde kan pumpeydelsen reduceres betydeligt, hvilket mindsker sænkningen af vandspejlet i grundvandsmagasinet. Derved bliver risikoen for at trække forurening ned til grundvandsmagasinet mindre.

En jævnere indvinding forbedrer samtidigt vandbehandlingen, fordi belastningen på beluftningsanlæg og filtre reduceres, når den indpumpede vandmængde pr. time reduceres.

Nye boringer og nye kildepladser

Flere vandværker råder kun over én boring. Hvis disse vandværker ikke råder over en nødforsyningsledning, vil vandværket ikke være i stand til at opretholde vandforsyningen i tilfælde af nedbrud af pumpe eller boring. Disse vandværker bør derfor etablere en supplerende indvindingsboring eller en nødforsyningsledning.

Flere vandværker har behov for et etablere nye kildepladser som supplement til de eksisterende kildepladser. Årsagen til dette kan blandt andet være begyndende forurening af grundvandet på den eksisterende kildeplads, eller stor risiko for grundvandsforurening på kildepladsen på grund af bynær beliggenhed, dårlig beskyttelse eller overudnyttelse af grundvandsmagasinet. Ligeledes kan uacceptabel påvirkning af vådområder, vandløb og søer medføre behov for spredning af indvindingen på flere kildepladser.

Indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse

Bredebro Vandværk er omfattet af en indsatsplan til grundvandsbeskyttelse, mens der for Agerskov vandværk er en indsatsplan til grundvandsbeskyttelse under udarbejdelse.

Indsatsplanerne udarbejdes i et samarbejde mellem kommunen, vandværkerne, Region Syddanmark, landbruget og øvrige interessenter. Indsatsplanerne vil indeholde en række grundvandbeskyttende tiltag, der skal gennemføres af de ansvarlige parter, herunder bl.a. vandværkerne.

Renovering af vandværksbygninger

De fleste vandværksbygninger er af ældre dato, men generelt velholdte. Enkelte vandværksbygninger bør dog renoveres indenfor en kortere årrække.

Forbedring af vandbehandling og drikkevandskvalitet

Der er mange af vandværkerne, hvor vandbehandlingen skal forbedres fordi drikkevandet ikke overholder drikkevandskravene.

Tønder Kommune følger løbende op overfor de vandværker, hvor kravene til drikkevandet ikke overholdes. Der er dog vandværker, som på trods af gentagne forsøg på at forbedre vandbehandlingsanlægget, ikke er i stand til at levere en tilfredsstilende drikkevandskvalitet med det nuværende vandbehandlingsanlæg. Disse vandværker bør derfor foretage en mere gennemgribende renovering af vandbehandlingsanlægget, eller alternativt etablere forsyning fra et andet vandværk.

Hvis overskridelserne derimod skyldes grundvandet, kan det komme på tale at dispensere i en periode, indtil det bliver relevant at etablere en ny kildeplads. Dispensationer udarbejdes af Tønder Kommune i samråd med embedslægeinstitutionen.

Udbygning/reduktion af beholder og udpumpningskapacitet

De fleste vandværker råder over rentvandsbeholdere og udpumpningsanlæg, der er tilstrækkelige til både det nuværende vandforbrug og det fremtidige vandforbrug i forsyningsområdet.

Enkelte vandværker bør dog udbygge rentvandsbeholderen og/eller udpumpningsanlægget, for at kunne klare nuværende - eller fremtidige spidsbelastningssituationer.

Enkelte vandværker råder over rentvandsbeholdere, der er for store i forhold til det nuværende - og det fremtidige vandforbrug. Det medfører en risiko for forringelse af vandkvaliteten, fordi vandet står for længe i beholderen.

Udbygning og renovering af ledningsnet

Vandværkerne gennemfører løbende udbygning og renovering af ledningsnettet.

Enkelte vandværker har dog et højt vandspild og ældre ledningsstrækninger. Disse vandværker bør derfor have ekstra fokus på lækagesporing og renovering af ledningsnettet.

Forsyningssikkerhed

Samtlige vandværker er i stand til at opretholde forsyningen i en kortere periode i forbindelse med mindre nedbrud og service.

Flere vandværker har en forsyningsledning fra et nabovandværk, der gør det muligt at opretholde vandforsyningen, selv om vandværket rammes af forurening eller længerevarende nedbrud.

En lang række vandværker har dog ikke nødforsyningsledninger. Disse vandværker bør over en længere periode etablere nødforsyningsledninger eller opbygge vandværket med parallelle proceslinjer. Derved vil vandforsyningen kunne opretholdes selv om dele af værket er ud af drift.

Økonomi

Enkelte vandværker har så få forbrugere, at de på længere sigt kan få problemer med at have tilstrækkelig økonomi til at dække udgifterne til løbende vedligeholdelse, analyser o. lign. Disse vandværker bør enten have fokus på at øge indtægterne eller søge samarbejde med andre vandværker.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Frifelt vandværks indvindingsboringer med afslutning i terræn
Frifelt vandværks indvindingsboringer med afslutning i terræn

 

Udførelse af ny indvindingsboring
Udførelse af ny indvindingsboring

 

Renovering af rentvandstanke på Tønder Forsynings vandværk i Løgumkloster
Renovering af rentvandstanke på Tønder Forsynings vandværk i Løgumkloster

 

Udskiftning af vandforsyningsledninger
Udskiftning af vandforsyningsledninger

 


Links