Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Politik og Mål Sammenhæng med anden planlægning

Sammenhæng med anden planlægning

Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet, mens beskyttelsen af det grundvand der anvendes til drikkevand varetages via bl.a. indsatsplaner, Statens Vandplaner og Tønder Kommunes kommuneplan.

 

Vandforsyningsplanlægningen tager udgangspunkt i den eksisterende vandforsyningsstruktur i Tønder Kommune og skal udarbejdes inden for rammerne af den gældende lovgivning og den fysiske planlægning. Vandforsyningsplanen skal således være i overensstemmelse med rammerne i:

  • Vandplanerne for hovedvandopland 1.10 Vadehavet og hovedvandopland 4.1 Kruså – Vidå og
  • Tønder Kommunes Kommuneplan 2009-2021

Tønder Kommune skal jf. Vandforsyningslovens § 14, udarbejde vandforsyningsplaner, der skal beskrive, hvorledes vandforsyningen i kommunen skal tilrettelægges. Kravene til vandforsyningsplanens indhold fremgår af bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

Statens Vandplaner fastlægger følgende prioritering i forhold til retten til indvinding af grundvand og dermed forbruget af de tilstedeværende vandressourser:

  1. Drikkevandsforsyning,
  2. Grundvandsindvindingers påvirkning af miljøtilstanden i omgivelserne og
  3. Vandforbrug til erhvervsformål.

Beskyttelsen af det grundvand der anvendes til drikkevand varetages gennem:

  • Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.
  • Kommuneplanens retningslinjer for grundvandsbeskyttelse.
  • Målsætninger, retningslinjer og indsatser for beskyttelse af grundvandet i Statens vandplaner for oplandene Vadehavet og Kruså – Vidå
  • Miljøbeskyttelseslovens regulering af forurenende aktiviteter.
   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Vandbehandling Dostrup
Vandbehandling Dostrup

Vandløb
Vandløb

Markvanding
Markvanding

 


Links