Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Rammer Vandforbrug

Vandforbrug

I 2010 var det det samlede vandforbrug over 17 mio. m3. Det er meget højt i forhold til antallet af indbyggere i kommunen. Det store vandforbrug skyldes, at ca. 70 % af vandet bruges til vanding af afgrøder på de sandede jorder i kommunen. Vandforbruget i husholdninger og virksomheder er faldende, mens der forventes et stigende behov for vand til vanding af afgrøder.

Nuværende vandforbrug

I 2010 er der indberettet en total indvundet vandmængde på ca. 17,5 mio. m³. Den reelle mængde er dog større, idet ca. 5 % af landbrug med markvanding ikke har indberettet deres indvinding for 2010 til Tønder Kommune. Samtidigt har hovedparten af de ca. 570 enkeltindvindere ikke pligt til at indberette deres indvindingsmængde til kommunen.

Vandforbruget til markvanding udgør den største del af grundvandsindvindingen på ca. 66 % mens vandværkernes indvinding til drikkevand udgør den næststørste andel på 30 %. Se mere i fordelingen af den indberettede vandmængde.

Indvindingstilladelser

Til sammenligning er der i Tønder Kommune givet tilladelse til en årlig indvinding af grundvand på 48,5 mio. m3. Markvanding udgør ca. 76 % af den tilladte indvinding, mens vandværker har tilladelse til at indvinde op til ca. 9 mio. m3 vand, svarende til ca. 19 % af den tilladte indvinding.

Vandværkerne udnytter således ca. 60 % af deres indvindingstilladelse, mens der i 2010 kun er indberettet en vandmængde til markvanding, der udgør ca. 30 % af den tilladte indvindingsmængde.

Vandforsyning til og fra andre kommuner

Langs kommunegrænsen er der enkelte ejendomme, der forsynes fra vandværker i de omkringliggende kommuner. Ligeledes er der enkelte vandværker i Tønder Kommune, der forsyner mindre områder i nabokommunerne. Denne meget begrænsede levering af drikkevand til og fra andre kommuner forventes at fortsætte uændret i planperioden.

Fremtidigt forbrug af drikkevand

De almene vandværker leverede i 2010 ca. 5,3 mio. m3 vand (inkl. tab og vandværkernes eget forbrug). Over de sidste 10 år har forbruget af drikkevand leveret af vandværkerne været rimeligt stabilt på 5-6 mio. m3.

Forbruget af drikkevand i perioden frem til 2021 forventes at være uændret i forhold til forbruget i 2010, idet Tønder Kommune ikke planlægger væsentlige byudvidelser i perioden frem til 2021.

Der forventes en omfordeling af leveringen af drikkevand i takt med, at de godt 570 enkeltindvindere (1-2 husstande, 3-9 husstande, institutioner) løbende bliver tilsluttet de almene vandværker. Det er i beregningen for det fremtidige forbrug forudsat, at samtlige de nuværende enkeltindvindere bliver tilsluttet de almene vandværker i planperioden frem til 2021. Derved får vandværkerne et større behov for at levere vand i 2021. Behovet fremgår af vandværkernes fremtidige produktionskrav.

Husdyrbrugene udgør de største forbrugere hos mange af vandværkerne i Tønder Kommune. Udvidelser eller reduktion hos disse vil derfor få meget stor betydning for hovedparten af vandværkerne og effekten på vandbehovet vil overstige det vandbehov, der følger i forbindelse med tilslutningen af enkeltindvinderne.

Fremtidigt forbrug af vand til vanding

Klimaændringerne forventes at føre til, at somrene bliver varmere og tørrere, hvilket vil øge behovet for vanding af afgrøder.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Kvægdrift er et stort erhverv i Tønder Kommune.
Kvægdrift er et stort erhverv i Tønder Kommune, som forbruger meget vand

 

Vanding af en mark
Vanding af en mark

 


Links