Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
Forside Politik og Mål Tids- og handleplan Rammer Planens betydning for min ejendom Hvad gælder for ejendommen

Du er her: Home Vandforsyningsplan Rammer Vandværkerne Bygninger, vandbehandling og drikkevandskvalitet

Bygninger, vandbehandling og drikkevandskvalitet

Vandværkernes bygninger, tekniske installationer og vandbehandlingsanlæg er generelt i god til særdeles god stand. Ved mange af de mindre vandværker fungerer vandbehandlingsanlægget dog ikke tilfredsstillende. Det medfører, at disse vandværker ikke overholder drikkevandskvalitetskravene for et eller flere af de stoffer, som normalt fjernes i vandbehandlingen.

Der indvindes grundvand fra forskellige grundvandsmagasiner i Tønder Kommune. Magasinernes hydrogeologiske forhold og grundvandskemien er bestemmende for vandbehandlingen og vandkvaliteten.

Det oppumpede grundvand undergår iltning og filtrering i vandværket. Herved fjernes grundvandets indhold af jern, mangan, ammonium, aggressivt kuldioxid, methan og svovlbrinte.

Efter vandbehandlingen oplagres vandet i rentvandsbeholderen før det pumpes ud til forbrugerne.

Vandværkerne i Tønder Kommune er forskellige i opbygning og tilstand. Der findes både åbne og lukkede iltnings- og filteranlæg, med og uden automatisk styring m.m. hos vandværkerne.

Vurderingen af vandværkerne er opsummeret i vandværkernes bygninger, installationer, vandbehandlingsanlæg og drikkevandskvalitet.

Bygningerne og tekniske installationer

Vandværkernes bygninger og tekniske installationer er generelt i god til særdeles god stand.

Vandbehandling og drikkevandskvalitet

Vandværkernes vandbehandlingsanlæg er generelt i en god stand, men der er mange af de mindre vandværker, hvor vandbehandlingsanlægget ikke funger tilfredsstillende. Det medfører, at ét eller flere af de stoffer som normalt fjernes i vandbehandlingen ikke bliver det i tilstrækkeligt omfang til, at drikkevandskvalitetskravene kan overholdes. Alle disse vandværker arbejder på at få vandbehandlingen til at fungere, så drikkevandskvalitetskravene overholdes.

Der er også jævnligt vandværker, der oplever overskridelser af de bakteriologiske drikkevandskvalitetskrav. Dette bringes i orden indenfor en kortere periode.

Tønder Kommune fører løbende tilsyn med, om kvaliteten af det drikkevand, der leveres til forbrugerne, lever op til kvalitetskravene jvf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

   

Planportal

Tilbage til Planportalen


Status

Vandforsyningsplanen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. august 2014.


Kort


Billeder

Trykfiltre på Gasse Vandværk
Trykfiltre på Gasse Vandværk

 

Åbent filter på Bredebro Vandværk
Åbent filter på Bredebro Vandværk

 


Links